Reklama
Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Daily low

Nejnižší cena, kterou daný cenný papír, popř.index, dosáhl během jednoho obchodního dne.

Daily range

Rozdíl mezi horní a spodní mezí ceny v jednom obchodním dni.

Date of issue

Datum, ve kterém je obligace, akcie nebo jiný cenný papír vydaný.

DAX 100

Cenově vyvážený index 100 nejvíce obchodovaných akcií na německém trhu.

Day order

Kupní nebo prodejní objednávka. Jakmile se neprovede během obchodní seance, automaticky vyprší.

Day trader

Aktivní denní obchodník, který drží pozice poměrně krátkou dobu a provádí několik obchodů denně. Jeho cílem je okamžité odhalení rozdílu mezi nabídkou a poptávkou a jeho využití ke krátkodobým obchodům. Výhodou denního obchodování je možnost nadprůměrného zhodnocení kapitálu. Nevýhodou je mnoho komisních poplatků, které mohou znehodnotit i velmi kvalitní obchodní systém.

Daytrading

Využívání změn kurzů cenných papírů, ke kterým dochází v průběhu dne. Cenné papíry jsou nakupovány či prodávány i na několik desítek sekund či málo minut. Spekulantovi pak stačí zisk na jedné operaci v řádu pár desetin procenta. Pokud je úspěšný, může za den vydělat (ale též prodělat) i několik procent. Rozhodnutí o koupi či prodeji jsou velmi často založena na technické analýze, tj. odvození budoucích cen na základě vývoje z minulosti. Tím, že day trader uzavře pozici ještě týž den a nemá nakoupeno či prodáno přes noc, se brání proti neočekávaným pohybům. Naopak k minusům patří poměrně velké poplatky brokerovi a psychická zátěž.

Dealer

Jednotlivec nebo společnost, která kupuje a prodávaá cenné papíry pro sebe a pro ostatní. Na rozdíl od brokera, který kupuje a prodává cenné papíry pro své klienty, dealer provádí příkazy na účet vlastní společnosti. Odtud je může prodat dále. Dealeři musí být registrováni Komisí pro burzu cenných papírů.

Debet

V účetnictví se používá k označení dlužnické strany účtů má dáti.

Decline

Pokles cen nebo kurzu.

Deep market

Trh, ve kterém může být provedeno velké množství transakcí bez jakéhokoliv vlivu na cenu.

Defensive stock

Akcie, která neinklinuje k velkým cenovým výkyvům během obtížných ekonomických podmínek. Tyto stabilní akcie zahrnují jídlo, tabák, olej. Tyto akcie si drží cenu v těžkých časech, protože poptávka po nich se nesníží tak dramaticky, jako tomu bývá v ostatních sektorech. Na druhé straně ovšem stabilní akcie zaostávají ve vzrůstu za zbytkem trhu i během hospodářského rozvoje, protože poptávka po nich se výrazně nezvýší ani za této situace.

Deficit

Negativní bilance obchodu nebo plateb.

Deflace

Pokles všeobecné cenové hladiny. Opak inflace.

Delayed opening

Odklad začátku obchodního dne z důvodu vyřešení specifické situace. Důvodem může být prudký pohyb ceny příslušného cenného papíru. K takovým okolnostem můžeme počítat absolutní nerovnováhu mezi kupními a prodejními objednávkami nebo nějakou nečekanou zprávu, která může mít enormní vliv na pohyb ceny.

Delisted

Společnost, která je burzou trvale odstraněna z obchodování, protože byla převzata, zkrachovala nebo nesplňovala podmínky sepsané burzou.

Delivery

Dodání.

Delta

Poměr změny hodnoty opce a změny hodnoty podkladového aktiva za jinak nezměněných okolností, tj. první parciální derivace ceny opce podle ceny podkladového nástroje.
Delta v podstatě říká, o jakou hodnotu se změní cena opce v závislosti na změně ceny podkladového aktiva.

Delta position

Měřítko ceny opce proti výchozí smlouvě o termínovaném obchodě.

Dematerializované cenné papíry

Viz zaknihované cenné papíry.

Depozitní certifikát

Krátkodobý dluhopis vydaný bankou. Jsou vydávány na majitele s uvedením data splatnosti a úrokové míry. Splatnost bývá od jednoho do několika měsíců.

Depreciation

Pokles hodnoty měny způsobený působením tržních sil.

Depth of market

Kolik nakupujících nebo prodávajících je v každé cenové úrovni za současnou poptávku a nabídku.

Derivát

Termínový kontrakt (pevný termínový kontrakt nebo opční termínový kontrakt) sjednávaný na různá finanční podkladová aktiva, tj. obchody, při nichž se v současnosti uzavřou podmínky o nákupu nebo prodeji určitého podkladového aktiva (akcií, dluhopisů, cizí měny, akciového indexu atd.) a v budoucnosti je tento obchod za těchto podmínek realizován. S derivátem lze provádět spekulace na vzestup nebo pokles podkladového aktiva. Tržní hodnota derivátu je odvozena od tržní hodnoty podkladového aktiva.

Derivát jako forma odměny (remuneration derivative)

Derivát použitý jako forma odměny zaměstnance či člena statutárního orgánu. Tento derivát není sjednán za tržních podmínek. Jinými slovy reálná hodnota takového derivátu v okamžiku sjednání je pro zaměstnance či člena statutárního orgánu kladná a pro firmu ve stejné výši záporná. Tato reálná hodnota zcela jednoznačně představuje odměnu člena či zaměstnance.

Derivatives

Finanční smlouvy, jejichž hodnota závisí na hodnotě výchozí smlouvy, zboží, obligace,akcie, komodity, měny aj.

Derivátová kombinace (derivative combination)

V užším významu současné sjednání dvou či více derivátů se stejným podkladovým nástrojem. V širším významu současné sjednání dvou či více derivátů s rozdílnými podkladovými nástroji. Zvláštní část derivátových kombinací tvoří derivátové kombinace na rozpětí.

Descending bottoms

Grafická formace technické analýzy, ve které je každá následující nízká cena menší než předchozí nízká cena. Tato situace je považovaná za medvědí indikátor.

Detrend

Pokus o odstranění vlivu času na trend použitím regrese nebo jiných statistických technik.

Devaluation

Záměrná úprava ceny měny směrem dolů běžně prováděná oficiálním vyhlašováním.

Developer

Je společnost zabývající se zajišťováním financováním a rezidenční resp. komerční výstavby (např. nákup a prodej pozemků a nemovitostí, příprava území pro realizaci investičních projektů, výstavba obchodních / administrativních center, polyfunkčních objektů, supermarketů ?)

DIAMONDS (ticker DIA)

Akcie Diamond Trust Series I, který vychází z indexu DJIA. Tato indexová akcie se obchoduje na AMEXu. Viz. indexová akcie, AMEX

Direkt-certifikát

viz. indexový certifikát

Disážio

Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií pokud je emisní kurs akcií nižší než jmenovitá hodnota akcií.

Discount share bond

viz. diskontový certifikát

Diskont

Hodnota o kterou je emisní cena (issue price) či momentální tržní cena cenného papíru nižší než jmenovitá hodnota ((ČOJ na akcii - Tržní cena akcie) / ČOJ na akcii). Opakem je prémie.

Diskontní sazba

Úroková míra, za kterou si komerční banky půjčují peněžní prostředky od centrální banky.

Diskontovaný certifikát (Discount Share Bond)

Finanční instrument, který umožňuje investorům dosahovat zisků na stagnujících a pozvolně rostoucích (nebo klesajících) akciových trzích. Hodí se pro investory, kteří v budoucnosti očekávají méně dynamický růst akciových indexů. Diskontové certifikáty se vyznačují tím, že emitent poskytne investorovi při nákupu diskont (slevu) z kurzu podkladového aktiva (například akcie), ale díky tomu může investor profitovat pouze do určité výše , tzv. cap (horní hranice).

Divergence

Situace, při které pohyb indikátoru nepotvrzuje pohyb ceny.

Diverzifikace

Technika managementu rizika, která slouží k redukci rizika a optimalizaci výnosu sestavovaného portfolia. Jednotlivé investiční instrumenty se zařazují do portfolia tak, aby se v rozumné míře omezil jejich vliv na výkonnost.

Divestice

Opak investice, společnost se zbavuje majetku - majetkových účastí, dceřiných společností apod.

Dividend

Forma odměny, kterou společnost vytváří pro její akcionáře.

Dividend reinvestment plan

Plán podle kterého investoři mohou dostat dividendy v podobě nových akcií ve společnosti, spíše než v hotovosti.

Dividend yield

Dividenda, které společnost vyplácí akcionářům, vyjádřená jako část ceny akcie. Výše dividend závisí na každé společnosti a nemusíte tedy jako akcionář dostat naprosto nic.

Dividenda

Nárok na podíl ze zisku společnosti připadající na jednu akcii.

Dividendový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy. Jedná se obvykle o fondy s vysokým zastoupením dluhopisů nebo peněžních vkladů v portfoliu.

Dlouhá pozice (long position)

Situace, kdy subjekt vlastní určitý nástroj (například dluhový nástroj , akcii nebo komoditu), nebo spotově koupil nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo koupil tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota dlouhé pozice se také zvyšuje.Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na růst hodnoty nástroje. Dlouhé pozice se označují kladným znaménkem.

Dluhopis

Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu je povinen splatit jmenovité hodnoty dluhopisu buď jednorázově nebo splátkami ve stanovených termínech. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.

Dluhopisový (obligační) fond

Fond, který trvale investuje finanční prostředky do dluhopisů, vydávaných státem, akciovými společnostmi nebo městy a obcemi. Ve vztahu k České republice platí dle klasifikace fondů závazné pro členy UNIS následující pravidla: - celková modifikovaná durace portfolia je větší než 1,- doplňkové investování do akcií je možné max do 10 % aktiv fondu,

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství a sjednaných sankcí.

Dollar Cost Averaging

Investování pevné částky do podílového fondu v pravidelných intervalech (měsíčních, čtvrtletních) místo jednorázově. Tímto jsou snižovány průměrné náklady na podíl, protože v době nižších cen investor kupuje víc podílů a v době vyšších cen menší počet podílů.

Doporučený minimální investiční horizont

Doporučená minimální doba investování pro daný typ fondu, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Ekonomika se vyvíjí v cyklech a stejně tak na akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru, se střídají období, kdy jsou ceny vysoko, s obdobími, kdy jsou ceny nízko. Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen poukazuje na jakousi průměrnou dobu, kterou trhu trvá, aby překonal obě tyto fáze vývoje. Doporučený minimální investiční horizont však v žádném případě investorovi neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková. Historie již několikrát ukázala, že může dojít k tomu, že ani doporučovaný investiční horizont nemusí být dostatečně dlouhým obdobím a není garancí ziskovosti investice. Stále platí, že hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky, a že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Double bottom (top)

Cena cenného papíru nebo tržního průměru, kdy cena klesla (stoupla) 2x k té samé přibližné hladině, ukazující existenci supportu (resistance), kde je velká pravděpodobnost, že sestupný (vzestupný) trend skončil.

Double Chance certifikáty

Double Chance certifikáty nabízejí investorům možnost nadproporcionálním způsobem profitovat na kurzovním vývoji podkladového aktiva a to v předem definovaném rozpětí. Při emisi je toto rozpětí stanoveno počátečním a cílovým kurzem. Investor participuje až do cílového kurzu na růstu podkladového aktiva dvojnásobně Pokud pokladové aktivum poklesne pod hodnotu počátečního kurzu, participuje investor na poklesu stejnou měrou. Dosáhne-li podkladové aktivum cílový kurz, obdrží investor při splatnosti maximálně možný výnos. Zisk je vždy předem omezen na maximální částku, která je vymezena výší cílového kurzu.

Double reverse convertible bond

Emitent může volit mezi splacením nominální hodnoty nebo má možnost dodat jeden ze dvou předem vybraných akciových titulů.

Double top breakout

Technicko-analytická grafická formace, ve které cena akcie vzroste, poté klesne, stoupne, opět klesne a při dalším vzrůstu nakonec prorazí resistanci, vyznačující danou formaci.

Double up

Přidat více peněz do současných obchodních pozic po pohybu proti stávajícímu trendu. Obchodníci tak spekulují na to, že proti trend je pouze dočasný a bude trvat pouze krátkou chvíli. Jakmile se tento proti trend obrátí, obchodníci díky přidání peněz znásobí své zisky. Jedná se o velmi spekulativní strategii.

Dow Jones Industrial Averages DJIA

Nejstarší a jedny z nejpoužívanějších měřítek celkového stavu burzovního trhu. Každý z těchto čtyřech průměrů je cenově vyvážený a zahrnuje pár desítek akcií velmi známých společností, typu McDonald, General Electric nebo Microsoft. Rozeznáváme čtyři Dow-Jonesovy indexy: průmyslový, dopravní, utility a kombinovaný.

Down volume

Když cena akcie v daném časovém období zavře v negativním teritoriu, říkáme, že je down volume. V technické analýze se porovnávají down volume s up volume a na základě toho se vstupuje a vystupuje z obchodů.

Downgrade

Negativní změna ratingu emitenta nebo jím emitovaných cenných papírů.

Drawdown

Snížení hodnoty obchodního účtu následkem jednoho, či více obchodů.

Držet

Investiční doporučení, u něhož se doporučuje ve stanoveném horizontu zdržet se jakýchkoliv aktivit.

Dual listing

Situace, která nastane, jakmile je cenný papír zalistovaný na více, než jedné burze. Občas může dvojité zalistování znamenat zvýšenou likviditu daného cenného papíru.

Due dilligence

Aktivita investičních manažerů zaměřená k detailnímu prověření podnikatelského plánu a dalších podkladů poskytnutých klientem.

Duplikát

Alternativní finanční instrument, který slouží pro oceňování finančních aktiv.

Durace

Je velmi důležitá informace, která se uvádí u každého dluhopisového fondu. Durace portfolia dluhopisů označuje průměrnou dobu, za kterou bude portfolio inkasovat kupony a jistiny jednotlivých dluhopisů v portfoliu. Obecně platí, že čím vyšší je durace fondu, tím vyšší je jeho citlivost na pohyb úrokových sazeb. V období poklesu úrokových výnosů je vhodné investovat do fondu s o co nejvyšší durací, neboť cena podílového listu roste rychleji. A naopak v období růstu úrokových výnosů investovat do fondů s nízkou durací. Přitom platí jednoduchá poučka: durace fondu by neměla být výrazně vyšší než délka předpokládané investice.

Důvěrné obchodování (insider trading, insider dealing)

Zneužití veřejnosti nepřístupných informací k vlastnímu obohacení. Jedná se například o obchodování s cennými papíry společnosti osobou, která má informace, které nejsou veřejně dostupné. Osoba může získat takové informace vzhledem k zvláštnímu vztahu ke společnosti. Vzhledem k finančním skandálům v 80.Letech je důvěrné obchodování nelegální na všech významných trzích.

Dvojitý akciový dluhopis

Emitent může volit mezi splacením nominální hodnoty nebo má možnost dodat jeden ze dvou předem vybraných akciových titulů.

Dynamické zajišťování (dynamic hedging)

Průběžné kupování nebo prodávání podkladových nástrojů nebo opcí tak, aby stále bylo dosaženo uzavřené úrokové, akciové, měnové nebo komoditní pozice. Výsledkem takového zajišťování musí průběžně být uzavřená pozice. Používá se při zajištění portfolia vůči úvěrovému nebo tržnímu riziku prostřednictvím opcí. Dynamické zajišťování spoléhá na likvidní trh s nízkými transakčními náklady.