Reklama
Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

IASC

Totéž co Výbor pro mezinárodní účetní standardy.

Illiquid market

Nelikvidní trh je trh, kde je málo kupců a prodejců, a tudíž se na něm nejen špatně kupuje, ale ještě hůře prodává. Pokud tedy obchodník drží nelikvidní akcie, musí počítat s tím, že zpět na hotovost se budou špatně měnit.

Imbalance of orders

Situace, ve které počet nákupních příkazů výrazně převýší prodejní příkazy nebo naopak. Toto může vyústit v dočasné přerušení obchodování příslušného cenného papíru za účelem předejít masivním cenovým výkyvům. Nevyváženost příkazů je obvykle způsobená vyhlašováním významných zpráv, které mají vliv na příslušný cenný papír.

Implied volatility

Okamžitě určená nestálost aktuálních tržních cen.

Index

Akciové indexy mapují vývoj na jednotlivých trzích, popř. v jednotlivých oborech. Zřejmě nejsledovanější světové indexy jsou americký Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite či Standard & Poors 500. Prvně zmíněný zachycuje vývoj 30 blue chips akcií. Nasdaq Composite sleduje dění převážně technologických titulů. Standard & Poors 500 obsahuje 500 významných společností z různých sektorů. Od tradičních titulů z financí či dopravy až po zástupce internetu (napr. portál Yahoo!). Z oborových indexů se často uvádí Filadelfský polovodičový index zahrnující společnosti jako Texas Instruments, Motorola, Intel a další. Čas od času dochází ke změnám ve složení indexu např. v důsledku fúzí.

Index arbitrage

Občasné rozdíly mezi cenami akcií a futures kontraktů na příslušný akciový index. Strategie spočívá v nakoupení akcií na jedné straně a prodej futures na druhé straně, nebo naopak koupení futures a prodej akcií. Arbitrage je poměrně náročná metoda, zahrnující velké transakční poplatky. Jelikož jsou rozdíly mezi cenami často velmi malé, pro zajímavé zhodnocení kapitálu je nutno použít masivní finanční prostředky a strategie je tudíž vhodná spíše pro investiční společnosti, než pro individuální obchodníky.

Index cen průmyslových výrobců

měřítko změny cenové úrovně zboží na velkoobchodní úrovni. (core rate - index po vyloučení energie a potravin).

Index DAX

Akciový index DAX byl představen 1. července 1988 Frankfurtskou burzou cenných papírů (Frankfurter Wertpapierbörse), Německou asociací akciových burz (Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen) a Německými burzovními novinami (Börsen-Zeitung). Skládá se ze 30ti nejvíce obchodovaných titulů (blue chips). Společnosti jejichž akcie tvoří index musí být minimálně 3 roky úředně zapsané na Frankfurtské burze a také musí splňovat podmínky pro kontinuální obchodování. Jednotlivé váhy titulů v indexu jsou stanovovány na základě kritérií jako jsou objem obchodování, tržní kapitalizace a pozice společnosti v jejím sektoru. Hodnoty indexu DAX stanovuje Deutsche Börse AG a to jak cenový tak i výkonový (objemový) index na základě cen v obchodním systému Xetra, hodnoty jsou aktualizovány každých 15 vteřin. Proces výpočtu hodnot je pravidelně monitorován nezávislou institucí. Deutsche Börse rozhoduje o změnách ve složení indexu a to ve čtvrtletních cyklech. Základní hodnotou indexu je 30. prosinec 1987 = 1000 bodů. Historická data pak byla retrospektivně propočítána k roku 1959.

Index Ifo

Měří německou podnikatelskou důvěru. Je sestavován na základě šetření mezi přibližně 7 000 firmami. Index Ifo je investory pozorně sledován, protože se ukazuje, že dokáže velmi dobře předvídat budoucí vývoj ekonomiky.

Index PX 50

viz. Burzovní index

Index spotřebitelských cen

Měřítko změny cenové úrovně spotřebitelského koše zboží a služeb nakupovaných domácnostmi. (core rate- index po vyloučení energie a potravin)

Indexová akcie

Investiční instrument jehož hodnota závisí na vývoji jednotlivých akciových indexů, které slouží jako podkladová aktiva. V postatě se jedná o akcie fondu investujícího do předem zvolených titulů. Na každou akcii pak přechází odpovídající část z vlastnictví jednotlivých titulů. V praxi se běžně označuje i termínem street track nebo sector spider. Některé indexové akcie mají svá specifika, například ty emitované investiční bankou Merrill Lynch, označované jako Holders (ticker HLDR). Když je emitentem investiční společnost Vanguard, nazývají se Vipers. Indexové akcie s podkladovým indexem NASDAQ se nazývají Qubes (ticker QQQ).

Indexový certifikát

Při koupi jednoho cenného papíru (certifikátu) kupujeme současně několik cenných papírů (popřípadě celý akciový index). Jde tedy o princip rozptýlení rizika (podobně jako u fondů). V podstatě se jedná o dlužný úpis. V praxi se běžně označuje i termínem direkt-certifikát, basket, trail-certifikát nebo partizipationschein.

Indexový fond

Indexové fondy jsou založeny na principu pasivního investování. Složení portfolia se neřídí doporučením analytiků či sofistikovaným rozhodnutím portfolio manažerů, ale prostým kopírováním složení vybraného akciového indexu. Lze tedy říci, že zisk či ztráta takového fondu je shodná se ziskem či ztrátou indexu trhu. Další nezanedbatelnou výhodou jsou podstatně nižší náklady na správu takového fondu.

Inflace

Stav v ekonomice, při kterém spotřebitelské ceny zaznamenávají růst a oslabují tak kupní sílu.

Informační povinnost

Soubor informací, které na základě zákona nebo jiných předpisů, musí emitent cenného papíru poskytnout určeným institucím (KCP, SCP, BCPP).

Initial Margin (Počáteční depozitum)

Počáteční vklad vyžadovaný pro vstup do pozice a sloužící jako záloha budoucích obchodů.

Initial Public Offering (IPO)

Jedním ze způsobů dalšího financování rozvoje společnosti je získání kapitálu od investorů prostřednictvím primární nabídky akcií (IPO). Znatelnější rozvoj IPO můžeme sledovat na přelomu 50. a 60. let, především v reakci na přílišné nároky bank na poskytnutí úvěrů. Další boom zažil IPO trh v druhé polovině 90. let, kdy se zejména akcie internetových firem staly miláčkem investorů. Bohužel český trh stále postrádá fungující trh s primárními emisemi (Nový trh pražské burzy), jaký můžeme vidět v USA či v zemích západní Evropy.

Inside day

Den, ve kterém je celkový cenový rozsah zcela uvnitř předchozího denního cenového rozpětí.

Inside information

Materiální informace o společnosti, které jsou známy pouze firemní správní radě, managementu nebo zaměstnancům, ale rozhodně o těchto informacích neví veřejnost. Komise pro burzu cenných papírů obchodování založené na takové informaci zakazuje.

Inside market

Ceny nejvyšší nabídky a nejnižší poptávky jednotlivých Market makerů, které slouží pro jejich vlastní evidenci.

Insider

Akcionář, který vlastní více než 10% společnosti. Může to být také vysoce postavený manager nebo ředitel společnosti.

Insider buying

Kupování firemních akcií jednotlivými řediteli, zodpovědnými činiteli nebo dalšími zaměstnanci, na základě neveřejných informací. Obecně platí, že tato metoda kupování akcií je ilegální.

Insider trading

Obchodování s akciemi na základě důvěrných (veřejně nedostupných) informací o důležitých událostech ve společnosti, díky kterým insider získá určitou výhodu na trhu (zvýší si zisk nebo se vyhne ztrátě) na úkor ostatních investorů, kteří takovou informaci nemají. (více zde)

Insider Trading sanctions Act of 1984

Usnesení Komise pro burzu cenných papírů, které pojednává o kriminálních a občanských trestech vyplývajících z různých druhů ilegálních nedovolených obchodování s akciemi prováděnými zaměstnanci společností.

Institutional investor

Entita s velkými finančními možnostmi, jako např. investiční společnosti, fondy, makléřské společnosti, pojišťovací společnosti, penzijní fondy, investiční banky aj. Pro instituální investory platí méně ochranných předpisů, protože se předpokládá, že jsou lépe informováni, mají více znalostí a tudíž jsou schopni ochránit sami sebe. Tito investoři jsou zodpovědni za většinu celkových objemu obchodů.

Interbank Rates (Mezibankovní sazby)

Kursy Foreign Exchange, které velké mezinárodní banky kotují pro jiné velké mezinárodní banky.

Interest rate

Cena půjčených peněz uváděná jako procento jmenovité hodnoty.

Intermediate

Doporučení pro střednědobý horizont. Více informací zde

Intermediate-term

Při fundamentální analýze je to období od 2-10 let, obvykle používané v souvislosti s obligacemi. V technické analýze tento výraz ovšem znamená mnohem kratší období. Zpravidla pár týdnů až měsíců.

Internetová bublina

Podobně jako osudný rok 1929, kdy se zřítily akciové trhy, nevydržela ani internetová bublina a na jaře 2000 definitivně praskla. Technologický orientovaný index Nasdq Composite ve svém býčím tažení prolomil magickou hranici 5 000 bodů (březen 2000), aby se o několik měsíců později pohyboval pod nelichotivými 2 000 body. Příčiny obou krachů jsou podobné: přehnaná a nereálná očekávání investorů od nových firem (ve 20. letech společnosti jako Radio Corporation of America, V 90. letech vše, co mělo souvislost s internetem).

In-the-money

Call Opce - jejíž hodnota je níže než současná cena akcie, Put Opce - jejíž hodnota je výše než právě obchodovaná cena akcie.

Intraday

Během jednoho obchodního dne.

Intra-day

Pohyby cen cenných papírů během jednotlivých dní.

Intrinsic value

Část opční ceny prémium, která je znázorňována, když je tržní cena při okamžitém placení větší než cena uplatňující; známá konstanta rovnající se rozdílu mezi skutečnou a výchozí tržní hodnotou opce.

Invested capital

Kapitalizace

Investice

Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby) /William F.Sharpe, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1990/.

Investiční cíl

Cíl, například dosahovat výnosy, dlouhodobý růst, i růst i výnosy atd., který podílový fond sleduje. Je uvedený v prospektu/ statutu fondu.

Investiční fond

Fond, který shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií. Za tyto prostředky nakupuje cenné papíry, nemovité i movité věci a ukládá prostředky u bank.. Investiční fond je právnickou osobou, která hospodaří se svým majetkem sama nebo prostřednictvím investiční společnosti na základě obhospodařovatelské smlouvy. Všechny investiční fondy musí být dle zákona 248/92 Sb. přeměněny na otevřený podílový fond do konce roku 2002.

Investiční horizont

Doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak.

Investiční klub

\"Investiční klub je místem, kde se setkávají investoři a vybírají si z nabídky investičních příležitostí tu, do níž chtějí investovat. Obrazně řečeno, jedná se o druh \"\"samoobsluhy\"\", kde si vybíráte, podle vašich znalostí a potřeb, investiční příležitosti. Investovat můžete buď samostatně nebo společně s dalšími investory.\"

Investiční limity

Určují maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů. Obecně platné investiční limity jsou dány zákonem o investičních společnostech a fondech a další jsou dány statutem nebo pravidly investování platnými pro ten který fond.

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční společnost

Vydává podílové listy za účelem vytvoření podílového fondu. Z tohoto hlediska je třeba rozlišovat investiční společnost a její akcionáře a podílový fond a jeho podílníky. Podílový fond je složkou investiční společnosti, jeho majetek je však striktně oddělen od majetku investiční společnosti.

Investiční zaměření

Je obsaženo ve statutu fondu. Udává, do čeho fond investuje a limity pro jednotlivé typy investic.

Investment strategy

Investorův plán o umístění kapitálu mezi různými druhy investic. Tento plán bere v úvahu investorovy osobni cíle, toleranci rizika a časový horizont.

Investor

Subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos).

Investor relations (IR)

Komunikace veřejně obchodovaných společností s odbornou veřejností. Spočívá v předávání informací o hospodářských výsledcích a výhledech společností současným i potenciálním investorům.

Investor\'s equity

Zůstatek na maržovém kontu.

IOSCO

Totéž co Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry.

IRR - vnitřní míra návratnosti (internal rate of return)

Též vnitřní výnosové procento. Jde o ekvivalent výnosu do doby splatnosti (která se udává u pevně úročených cenných papírů) s tím rozdílem, že IRR se zpravidla počítá pro podnikatelské projekty, u nichž jsou peněžní toky nepravidelně rozložené v čase. V souvislosti s cennými papíry se termín IRR používá zřídka.

ISDA

Totéž co Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty.

ISHARES

Název pro indexovou akcii, kterou používá investiční společnost Barclay. Většinou vycházejí z technologických indexů vytvořených Goldman Sachs. Obchodují se na AMEXu.

ISIN (International Securities Identification Number)

Mezinárodní soustava číslování cenných papírů - základní označení, které se používá při obchodování cenných papírů. ISIN cenného papíru může být změněn.

ISMA (International securities market association)

Instituce, která publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.