Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Gann Theory

Rozličné obchodní techniky rozpracované legendárním obchodníkem W.D.Gannem. Mnoho historických kontroverzních dokumentů uvádí, že tento obchodník dokázal předpovídat vývoj trhu i několik měsíců dopředu a tím pádem byl schopný neomezených zisků.

Gap

Den, ve kterém je denní kurz akcie extrémně nad nebo pod denním kurzem předchozího dne.

Garanční fond burzy (Stock Exchange Guarantie Fund)

Fond vytvořený členy burzy, který slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z uzavírání a vypořádání burzovních obchodů. Všichni členové BCPP jsou povinni přispívat do tohoto fondu.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP)

Smyslem GFOCP je poskytnou částečné odškodnění zákazníkům, těch obchodníků s cennými papíry, kteří nebudou schopni splnit svoje závazky vůči zákazníkům. GFOCP vznikl začátkem roku 2001 na základě potřeby přizpůsobit legislativu České republiky právu Evropské unie.

Garantovaný certifikát

Garantovaný certifikát umožňuje investorům ochranu proti kurzovním poklesům zvoleného podkladového aktiva (většinou akcie nebo indexu). Samozřejmě, že poskytnutá garance není zadarmo.Cenu za poskytnutou garanci zaplatí investor omezenou participací na pozitivním tržním vývoji. Například 80% participace znamená, že investor při kurzovním růstu ve výši 20,00 EUR, dostane vyplaceno pouze 16,00 EUR. Zbylé 4,00 EUR dostane emitent za poskytnutou garanci. Garantované certifikáty jsou vhodné pro konzervativnější investory hledající vyšší zhodnocení.

Garantovaný fond

Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %) v kombinaci na garantovaném podílu na zhodnocení určitého indexu kapitálového trhu.

GDR (Global Depository Receipts - globální depozitní certifikát)

Je nástrojem, který umožňuje českým akciovým společnostem, aby byly obchodovány na zahraničních kapitálových trzích. Funguje tak, že zahraniční finanční ústav nakoupí určitý počet akcií emitenta na českém kapitálovém trhu, vydá odpovídající počet certifikátů a ty následně nabídne na zahraničním kapitálovém trhu. Tento druh cenného papíru zahraničním investorům může nabídnout dividendu, nejsou s ním však spojena hlasovací práva.

Giant cap

Jedná se o společnosti s obrovskou tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za obrovskou tržní kapitalizaci považuje kapitalizace přesahující 25 miliard dolarů). Toto označení se příliš často nepoužívá, zpravidla se tyto firmy zařazují do skupiny large capů.

Going short

Otevření krátké pozice, nebo-li spekulace na sestup. Opakem je going long (česky otevření dlouhé pozice) nebo-li nákup s očekáváním vzestupu cen.

Good Til Cancelled Order (GTC) (Platný až do zrušení)

Pokyn k nákupu nebo prodeji za určitou cenu. Tento pokyn zůstává platný dokud není realizován nebo dokud jej klient nezruší.

Goodwill, Ocenění v bilanci

Goodwill, resp. negativní goodwill jsou v současnosti chápány v účetnictví jako rozdíl mezi cenou, za kterou byl podnik nebo jeho část (při majetkové akvizici) nebo podíl, či akcie podniku (při kapitálové akvizici) pořízený a akvizitorovým podílem na tržně oceněných položkách aktiv minus cizí kapitál získaných ke dni akvizice (směny). Takový goodwill představuje platbu akvizitora za očekávání budoucích ekonomických užitků. Goodwill (resp. negativní goodwill) by měl být během své doby životnosti postupně (obvykle lineárně) odpisován na vrub hospodářského výsledku

Greeks

Volný termín shrnující soubor rizikových proměnných používaný obchodníky s opcemi.

Greenmailing

Podle slovníku mezinárodních finančních termínů znamená skoupení dostatečně velkého množství akcií umožňující ovlivnit rozhodování představenstva se záměrem přimět společnost k odkoupení vlastních akcií s významnou prémií nad tržní cenou od určité skupiny akcionářů.

Growth stocks

viz. růstové akcie

Growth strategy

Strategie založená na investování do společností a sektorů, které rostou rychleji, než jim podobné společnosti a sektory. U této strategie investoři očekávají spíše zhodnocení kapitálu, než výplaty dividend.