Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Obecně přijímané účetní zásady USA (US generally accepted accounting principles, USGAAP)

Účetní zásady USA. Jedná se nejenom o obecná pravidla, ale také o podrobné postupy. Zásady se obvykle stávají obecně přijímanými (většinou s tichým souhlasem), a nikoli na základě formálních předpisů. Vyvinuli se na základě zkušenosti, rozumu, zvyků a praktické nezbytnosti. Hierarchicky nejvýše jsou materiály Výboru pro finanční účetní standardy (FASB) a následují dokumenty AICPA (American institute of certified public accountants)

Obhospodařovatel

Správce neboli obhospodařovatel je investiční společnost, jejíž základním posláním je efektivně spravovat svěřené peněžní prostředky vkladatelů prostřednictvím podílových fondů, investičních nebo penzijních fondů.

Obchodní bilance (Balance of Trade)

Hodnota vývozů ze země minus její dovozy.

Obligace (Dluhopis)

Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu je povinen splatit jmenovité hodnoty dluhopisu buď jednorázově nebo splátkami ve stanovených termínech. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.

Obligační fond

viz. dluhopisový fond

Odborná péče

Zásady jednání při obhospodařování majetku v podílovém fondu, uvedené v § 17a zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v dalších obecně závazných právních předpisech , ve statutu fondu, v etickém kodexu, komunikačním kodexu a závazných pokynech Unie investičních společností České republiky.

Oddělení věřitelé

Věřitelé, kteří mají vůči úpadci pohledávky zajištěné zástavním nebo zadržovacím právem, popř. omezením převodu nemovitostí. Tito věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla přednostně uspokojena z výtěžku prodeje věci, na níž zástavní nebo zadržovací právo vázne (odděleným věřitelem může být například banka, která úpadci poskytla úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti).

Odkupní poplatek (výstupní)

Srážka účtovaná investiční společností při odkupu podílových listů od investora.

Orfee

Nabídka - Cena, za kterou chce někdo prodávat cenný papír.

Offset

Představuje státní program, díky kterému vláda přiměje úspěšného uchazeče o velkou státní zakázku k určitým kompenzacím národnímu hospodářství. Každá země si tyto programy přizpůsobuje vlastním potřebám.

Offsetting Transaction

Obchod který slouží ke zrušení nebo vyrovnání rizika v otevřené pozici.

Offshore fond

Fond založený v tzv. daňovém ráji (například v Lucembursku)

Ochranná lhůta

Tříměsíční lhůta, spadající do období mezi podáním návrhu na konkurs a jeho prohlášení, kterou soud povolí na návrh dlužníka. Smyslem stanovení této lhůty je poskytnout dlužníku poslední možnost překonat stav úpadku. Ustanovení o ochranné lhůtě je předmětem připravované novely zákona o konkursu a vyrovnání.

OKEČ

Oborová klasifikace ekonomické činnosti

On close

Tržní nebo limitní objednávka na uzavření pozice těsně před koncem obchodní seance.

On the close order

Objednávka ke koupi nebo prodeji daného množství cenných papírů v, nebo těsně před závěrečnou cenou příslušného obchodního dne. Obchod nemusí proběhnout v požadované ceně a ve výjimečných případech se dokonce nemusí provést vůbec.

On the opening

Objednávka ke koupi nebo prodeji příslušného cenného papíru na otevírací ceně. Jestliže se transakce v této hodnotě nemůže provést, objednávka je zrušená. Tato objednávka může být umístěna kdykoliv během dne, nejen při otevření trhu.

On-balance volume

Technika technické analýzy, která porovnáním objemu obchodů a ceny určuje, kdy jsou cenné papíry nebo komodity silně nakoupené nebo vyprodané .

On-floor order

Objednávka provedená členem burzy na jeho vlastní účet.

Online trading

Stále více populární aktivita kupování a prodávání cenných papírů přes internet.

Opce (opční termínové kontrakty)

Instrument, jehož vlastník má právo, ale ne povinnost nakoupit podkladové aktivum za předem určenou cenu v předem určeném čase (v případě call opce) nebo podkladové aktivum prodat (put opce).

Opční dluhopis

Dluhopis, se kterým je spojeno právo jeho výměny při splatnosti za akcie emitenta, právo na výměnu je odděleno a je možno ho obchodovat odděleně.

Open interest

Počet otevřených opčních nebo komoditních kontraktů. Při rostoucích cenách, je rostoucí open interest často kladným znamením pro nákup.

Open market

Trh, který je přístupný široké investiční veřejnosti.

Open Order = GTC

Pokyn, který bude realizován, jakmile trh dosáhne předem určené ceny. Znamená to samé jako Good´til Cancelled Orders.

Open position

Množství otevřených pozic a obchodů. Pokud např. nakoupíme a držíme akcie, máme tzv. open posttion.

Open trades

Právě probíhající obchody, které jsou stále aktivně drženy na zákaznických účtech.

Opening bell

Začátek obchodního dne na burze.

Opening block

První obchodní transakce daného cenného papíru po otevření trhu. Většinou je to mnoho nashromážděných nákupních a prodejních objednávek najednou.

Opening purchase

Transakce, kde kupci usilují o otevření nebo navýšení dlouhých pozic v určitém cenném papíru.

Opening range

Rozsah cen, který se vyskytuje během prvních 30 sekund až 5 minut obchodování.

Optimization

Metodika podle které je systém vyvinut s pravidly dělanými na míru tak, aby přesně odpovídaly požadavkům obchodníka.

Order

Objednávka nákupu nebo prodeje cenných papírů přes makléře.

OSMA

Ochranné sdružení malých akcionářů

OTC bulletin board

OTCBB je elektronický kvotační systém, který zobrazuje RT kvóty, ceny posledních obchodů a informace o objemech obchodů pro mnoho cenných papírů, které nejsou obchodovány na Nasdaqu a jiných US burzách.

OTC kontrakt (over-the-counter contract, OTC contract)

Kontrakt mezi přímými účastníky trhu, tj. obchod nerealizovaný prostřednictvím burzy (obvykle vzhledem k tomu, že je šit na míru klienta). Opakem je burzovní kontrakt.

OTC opce (OTC-traded options)

Opce se kterými se obchoduje na OTC trzích. Opakem je Burzovní opce.

OTC trh (over-the-counter market)

Pojem pro obchodování s cennými papíry, se kterými se neobchoduje na akciových burzách. Podobně se jedná o deriváty, sjednané mimo termínové burzy. OTC obchodování se provádí prostřednictvím makléřů nebo dealerů, kteří spolu komunikují prostřednictvím počítačových sítí nebo telefonů.

Otevřená pozice (open position)

Stav kdy Dlouhá pozice v určitém nástroji (dluhový nástroj, komodita, akcie nebo cizí měna) se nerovná Krátké pozici v témž nástroji. Otevřená pozice je charakteristická pro Spekulaci.

Otevřený podílový fond (OPF)

Subjekt kapitálového trhu, který je složkou investiční společnosti (IS). Cizí majetek, který je v něm soustředěn je spravován (IS). Fond má neomezenou možnost emise nových podílových listů, které jsou emitovány podle poptávky investorů a strategie fondu. Fond má povinnost zpětného odkupu, což zaručuje vysokou likviditu podílových listů.

Out-of-the-money

Call opce - jejíž cena je nad současnou tržní hodnotou základního cenného papíru. Např. jestliže je cena akcie $50, potom je call opce nakoupená za cenu $55 považována za out-of-the-money. Put opce je out of the money, pokud je její cena nižší než současná cena podkladového aktiva. Např. jestliže je cena akcie $50, potom je put opce nakoupená za cenu $45 považována za out-of-the-money.

Outperform (Market outperform)

Investiční doporučení vydáváno v případě, e se očekává, e se kurz titulu bude vyvíjet lépe ne celý akciový trh.

Overbought/overs. Indicator

Nástroj technické analýzy, který udává hodnoty, kdy se cena pohne příliš daleko a rychle v určitém směru. Když je trh překoupený (overbought), obchodník bude prodávat a naopak když je trh přeprodaný (oversold), obchodník bude vstupovat do dlouhých pozic.

Overnight

Obchod, který zůstává otevřený do následujícího obchodního dne.

Oversold

Termín technické analýzy poukazující na akcie, jejichž cena se propadla příliš nízko, nebo je podceněná.

Overtrading

Nadměrné obchodování vedoucí často k velkým a nekontrolovatelným ztrátám obchodních účtů.

Overweigh

Investiční doporučení overweight znamená, že ve srovnání s benchmarkem jsou vyhlídky titulu / typu investičního instrumentu natolik dobré, že by měl být v portfoliu nadhodnocen vzhledem k benchmarkovému indexu. (Pokud například portfolio běžně obsahuje 40 % akcií a aktuálně 50 % znamená to, že akcie jsou overweihgt).

Overweighted

Mající přemíru specifických cenných papírů oproti jiným cenným papírům. V případě portfolia má investor např. příliš mnoho peněz v technologickém sektoru oproti finančnímu sektoru.