Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Random walk

Teorie, která prosazuje, že není žádný souvislý vzájemný vztah mezi cenami z jednoho časového období ke druhému.

Range

Rozdíl mezi vysokou a nízkou cenou během daného časového období.

Rate

Cena jedné měny vyjádřena v měně druhé, využívaná zejména při obchodování.

Rating

Standardizovaný způsob posouzení bonity emitenta a jím emitovaných cenných papírů formou písmenných nebo číselných symbolů.

Reading the tape

Pokus o předpověď krátkodobé cenové změny pomocí informací získaných z ceny a objemu, na základě technicko analytických grafů.

Realized profit

Zrealizovaný zisk nebo ztráta při ukončení obchodní transakce. Ve většině případech je zrealizovaný zisk zdanitelnou položkou.

Real-time

Stávající, současná data nebo zprávy

Real-time trade reporting

Požadavek, aby tvůrci trhu oznamovali každý obchod s Nasdaq cennými papíry vlastní burze Nasdaq během 90 sekund od exekuce.

Recapitalization

Změna ve firemní struktuře kapitálu, jako např. výměna obligací za akcie. K rekapitalizaci se většinou přistupuje s cílem upevnění firemní kapitálové struktury a nebo také pro podporu ceny firemních akcií (například, vydáváním obligací a odkupem akcií).

Recommendation

Analytikovo doporučení klientovi na koupi, či prodej specifických cenných papírů. Investiční společnosti na Wall Streetu zaměstnávají tisíce analytiků, jejichž práce je neustálé vydávání reportů a doporučení na různé cenné papíry. Tito analytici většinou sledují fundamentální hodnoty, ze kterých se pak snaží odvodit budoucí vývoj cen a výdělků na akcii.

Rectangle

Obchodní oblast ohraničená vodorovnými a svislými přímkami, tvořící pomyslný obdélník. Tento grafický obrazec může značit buď změnu nebo pokračující trend.

Redemption

Splacení investorovo podílu z obligace, dluhopisu nebo prioritních akcií před nebo v době splatnosti.

Redukce

viz. Redukovat

Redukovat

Investiční doporučení, u něhož se doporučuje pomalu prodávat, využívat přitom občasných výkyvů v ceně.

Referenční banka (reference bank)

Obchodní banka vybraná Českou národní bankou za účelem kotace referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR. Referenční banka má povinnost dodávat data pro výpočet hodnot referenčních tržeb sazeb PRIBID a PRIBOR v čase a formě dané kalkulačním agentem A splňovat technické a organizační podmínky kladené kalkulačním agentem. Referenční banka musí být významným účastníkem mezibankovního trhu likvidity a nástrojů odvozených od úrokových sazeb, a to i za rychle se měnících tržních podmínek.

Registrované cenné papíry

Cenné papíry přijaté k obchodování na veřejném trhu

Regression analysis

Statistická technika používaná pro zjišťování vzájemných shodností mezi jednotlivými proměnnými za účelem předpovídání budoucích hodnot.

Reinvestiční riziko

Investujeme-li do pevně úročených cenných papírů s krátkou dobou splatnosti, nevíme předem, jaké budou úrokové sazby za rok nebo delší dobu ode dneška. Tato nejistota ohledně budoucích výnosů se nazývá reinvestiční riziko. Pro většinu soukromých investorů nepředstavuje žádnou hrozbu, může však způsobit značné problémy institucionálním investorům. Během 90. let se například v Japonsku a ve Velké Británii vyskytlo několik pojišťoven, které kvůli špatné kalkulaci reinvestičního rizika zkrachovali.

Rekurz (recourse)

Právo kupujícího pohledávek obdržet platby od prodávajícího pohledávek v případě -selhání dlužníka -předčasného splacení pohledávek -právní neprosaditelnosti Využívá se například u Sekuritizace

Relative strength

Změna ceny akcie v porovnání s jiným cenným papírem, či indexem. Relativní síla akcie se vypočítá jako procentní změna ceny během stanoveného časového intervalu v měřítku od 1 do 100 proti všem dalším akciím na trhu. Hodnota 1 je považována jako nejhorší a 100 jako nejlepší. Například akcie s relativní silou 90 zaznamenala větší zvýšení své ceny v posledním roce, než byla cenová zvýšení zaznamená 90% všech ostatních akcií na trhu.

Relative strength komparative

Srovnání cenového výkonu jednotlivých trhů, proti odvětvím a akciím s těchto trhů. Nejsilnější akcie pak mají největší pravděpodobnost největšího vzrůstu a naopak nejslabší akcie mají největší pravděpodobnost poklesu.

Relative Strength Index

RSI. Technicko analytický indikátor, který změří velikost zisků proti velikosti ztrát daného časového období. Hodnota může být v rozsahu od 1 do 100. Obecně platí, že hodnota pod 30 signalizuje přeprodané ceny že hodnota nad 70 signalizuje překoupené ceny.

REPO operace

Je poskytnutí úvěru nebo půjčky, které je doprovázeno zajišťovacím převodem cenných papírů. Věřitel tak získá větší jistotu, že o půjčené peníze nepřijde, dlužník poskytne cenné papíry věřiteli jako záruku splacení peněz. V případě, že dlužník nebude schopen nebo ochoten půjčené peníze vrátit, může věřitel uspokojit svůj nárok prodejem cenných papírů. Při REPO operaci přechází na věřitele vlastnické právo k cenným papírům.

Research

Proces shromažďování informací za účelem provedení specifické obchodní transakce

Resistence

Výraz používaný v technické analýze a určující cenovou úroveň, která doporučuje, kde by měl investor prodávat.

Resting order

Příkaz umístěný s podmínkou určité ceny.

Retail investor

Jednotlivec, který koupí malé množství cenných papírů pro vlastní potřebu. Opakem je instituální investor, který kupuje a prodává akcie pro svou společnost a klienty.

Retracement

Pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu.

Return on Assets

ROA. Míra rentability firmy, rovná příjmům z fiskálního roku rozdělenými jejími celkovými aktivy, vyjádřená jako procento.

Return on Capital

ROC. Míra toho, jak efektivně společnost hospodaří s penězi (ať už půjčenými, či vlastními) investovanými do jejich operací. Výnos vložených prostředků se rovná čistému provoznímu příjmu po zdanění / [celková aktiva minus hotovost a investice (s výjimkou strategických svazků) minus neúročitelné závazky].

Return on Equity

Měřítko, jak společnost využila znovu investované výdělky na vygenerování dalších výdělků. Jinými slovy můžeme tento indikátor popsat jako velikost zisku na investované peníze od akcionářů.

Return on Sales

ROS. Míra firemní rentability, která se rovná příjmům před zdaněním za fiskální rok dělená úhrnem příjmů z prodeje.

Return on Total Assets

Měřítko efektivity využití firemních prostředků. Vypočítá se poměrem mezi příjmy před zdaněním a inventářem spolu s movitým majetkem.

Revaluation

Vzrůst směnného kurzu dané měny, který je důsledkem intervence centrální banky. Opak Devaluation.

Reverse Convertible

viz. akciový dluhopis.

Reverse split

viz. konsolidace akcií.

Rising bottoms

Neschopnost cenného papíru vzrůst nad určitou cenu (této hodnotě říkáme resistance).

Risk

Vystavení se vlivu nejistoty z možné změny, nejčastěji v negativnímu významu nepříznivé změny.

Risk and Edward

Riziko a odměna: základní mechanismus investování, který spočívá v tezi, že podstupuje-li investor větší riziko, očekává i vyšší zisk, tedy odměnu.

Risk management

Proces analyzování míry rizika a z výsledků pak stanovení toho, jak nejlépe takovému riziku čelit .

Risk management (řízení rizika)

Proces používaný bankami a investičními fondy pro minimalizaci ztráty investovaného kapitálu.

Risk neutral

Investor, či obchodník, kterého nezajímá rizikovost daného obchodu, ale pouze jeho předpokládaná návratnost.

Risk-averse

Snaha vyhnout se riziku, pokud není adekvátně odměněno; postoj většiny investorů. Například, jestli dvě investice mají stejný očekávaný návrat, ta s nižším rizikem bude preferována. Riskantnější investice musí mít vyšší očekávaný návrat za účelem poskytnutí popudu pro investora(jdoucímu proti riziku), aby ji vybral.

Rizikové fondy

Fondy rizikového kapitálu spravují peníze svých investorů - jiných investičních a penzijních fondů a jednotlivců. Vybírají investiční příležitosti hlavně z řad nadějných firem hledajících kapitál pro svůj rozvoj. Jedná se o výrazně rizikovější investici než do akcií, proto se tyto fondy více zapojují do vedení firmy a koordinace jejího růstu. Poskytují nejrůznější konzultace a know-how.

Rizikový kapitál (venture capital)

Rizikový a rozvojový kapitál, určený pro investování do rizikových projektů s perspektivou vysokého zhodnocení investic.

RM-Systém (RMS)

Akciová společnost, která organizuje trh s cennými papíry. Na tento trh smí přímo vstoupit v zásadě libovolná osoba, která splní podmínky tržního řádu RMS.

Rodina fondů

Skupina fondů zastřešená jednou společností (správcem). Obvykle jsou v rámci skupiny zastoupeny základní typy fondů - fondy peněžního trhu, dluhopisové a akciové fondy, ale mnohé společnosti mají podstatně širší spektrum produktů.

Roll-Over

Proces pomocí kterého je vypořádání obchodu přerolováno na jiné - budoucí datum obchodu. Náklady tohoto procesu jsou určeny úrokovým diferenciálem dvou zúčastněných měn.

Rozhodný den

Je den (podle výpisu SCP), kdy má majitel cenného papíru právo na požitky plynoucí z držení tohoto cenného papíru (výplata dividendy, výplata kupónu, právo přednostně upsat nové cenné papíry, právo účasti na VH apod.).

Rozvíjející se trhy

viz. emerging markets .

Rozvojový kapitál

Viz. Rizikový kapitál

Rozvrhové usnesení

Usnesení soudu, v němž se stanoví, v jakém rozsahu a jakém pořadí budou uspokojeny pohledávky věřitelů.

Ručitel

Osoba zavazující se uspokojit pohledávky věřitele v případě, že tak neučiní dlužník.

Russell 2000

Index vyhodnocující výkon nejmenších 2,000 společností v Russell 3000 indexu. Těchto 3,000 společností reprezentuje 3,000 největších amerických společností podle jejich tržní hodnoty.

Růstové akcie

Pojem zastřešuje emise, od nichž se očekává nadprůměrný růst výnosů. Díky tomu mají zpravidla vyšší relativní tržní ohodnocení než ostatní tituly na trhu. Mezi nejčastěji využívané ukazatele patří dynamika růstu zisku a obratu firmy, podobně jako i odhad růstu zisků v nejbližších letech (většinou makléři upřednostňují 3letý srovnávací horizont). Bližší informace najdete zde.

Řízení portfolia

Optimální plánování a výběr investic do cenných papírů, přihlížející jednak k očekávaným výnosům, jednak k riziku jednotlivých investic s cílem co nejúčinnějšího rozložení investovaných částek.

Reklama