Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Accumulation

První ze tří zřetelných fází hlavního trendu, ve kterých investoři nakupují. Akcie v této fázi trhu příliš nemění svou hodnotu.

Active market

Trh, který je charakterizován velkým objemem obchodů a velkou likviditou. Čím aktivnější trh, tím větší zájem kupců a prodejců a menší rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky.

Adaptive filter

Vyrovnané nebo odhadnuté ceny s trvalým aktualizovaným zatížením posledních cen.

Administrátor

Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného papíru nebo k zajištění nezbytných úkonů pro vydání nové emise cenných papírů.

Advance

Zvýšení ceny; opak poklesu.

Advance-decline line

Každodenní počet klesajících emisí je odečítán z počtu stoupajících emisí. Konečný rozdíl musí být vždy kladný. V případě, že by měl být záporný, odečítá se z běžného množství.

Adverse excursion

Ztráta přisouditelná k pohybu ceny proti pozici v daném obchodě.

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akcionář

Majitel akcie nebo více akcií, který se v závislosti na objemu vlastněných akcií podílí na řízení akciové společnosti.

Akciová společnost

Společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Akciový derivát (equity derivate)

Finanční nástroj, který se skládá alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových nástrojů. Nikoliv z podkladového komoditního nástroje, jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Akciové deriváty se člení na akciové forwardy, akciové futures, akciové swapy a akciové opce.

Akciový dluhopis

Cenný papír s poměrně velkým nominálním úrokem. Emitent má při splatnosti právo volby mezi splacením nominální hodnoty nebo dodáním předem určeného počtu akcií.

Akciový fond

Investuje minimálně 66 % aktiv do akcií.

Akciový forward (equity forward)

Kontrakt (viz.forward) na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena.

Akciový futures (equity futures)

Kontrakt (viz.futures) na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti.

Akciový swap (equity swap)

Kontrakt (viz.swap) na výměnu pevných částek hotovosti za akciové nástroje (včetně dividend) k určitým datům v budoucnosti. Akciový plátce (equity payor) platí akciovému příjemci (equity payee) dividendy a zvýšení cen akcií nad pevnou částku. Akciový příjemce platí akciovému plátci snížení cen akcií pod pevnou částku.

Akontace

Jednorázový vklad, případně pravidelné měsíční vklady.

Akumulovat

Investiční doporučení pomalu dokupovat a využívat občasných výkyvů v ceně.

Akvizice

Přátelské nebo nepřátelské převzetí fungujícího podniku nebo jeho části.

Alert

Oznámení či upozornění, že daný cenný papír v portfoliu dosáhl cílové ceny. Toto upozornění je většinou emailem nebo pagerem.

Alfa koeficient

Koeficient, který měří rozsah, ve kterém cenný papír překračuje nebo naopak nedosahuje návratnost při očekávané úrovni rizika (měřeno koeficientem beta). Investice s pozitivním alfa-koeficientem vykazuje větší návratnost, než předpokládal její rizikový stupeň (beta-koeficient). Záporný alfa-koeficient má nižší návratnost, než jakou předpokládal její rizikový stupeň.

Alikvotní úrokový výnos

Cena části dalšího kuponu, který naběhl od výplaty předchozího kuponu až do prodeje dluhopisu. Cena dluhopisu, kterou investor za dluhopis zaplatí, odpovídá ceně dluhopisu plus AUV.

Alokace aktiv (Asset Allocation)

Investiční praxe, při níž jsou prostředky rozdělovány mezi různé trhy k dosažení diversifikace a pro účely risk managementu anebo pro účely dosažení očekávaných výnosů shodujících se s investorskými cíli.

Americká opce (american option)

OTC nebo burzovní opce s právem kupujícího na vypořádání (výměnu, dodání) obou podkladových nástrojů během určitého období v budoucnosti až do splatnosti opce. Opakem je evropská opce.

AMEX

American Stock Exchange. Po burze cenných papírů v New Yorku (NYSE) druhá největší burza v USA. AMEX je reprezentován akciemi menších společností. které nesplňují striktní zalistovací požadavky na NYSE. Od roku 1998 je AMEX součástí NASDAQ, nicméně obchoduje se odděleně.

Anuitní splácení

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient po celou dobu trvání závazku platí stejnou výši splátky. Anuitní splátka se skládá z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto částí se mění.

AOS

Způsob obchodování na BCPP založený na elektronickém zpracování neadresných objednávek.

Appreciation

Zhodnocení. O měně se říká, že zhodnocuje, pokud její cena v odpovědi na poptávku trhu posiluje.

Arbitr

Osoba nebo společnost, která se zabývá arbitráží.

Arbitráž

Využití okamžitého cenového rozdílu stejných či podobných finančních nástrojů arbitrem na různých trzích. Tyto rozdíly vznikají v důsledku špatného přenosu informací či v důsledku rozdílných daňových či regulačních režimů, a to s cílem dosažení zisku. Příkladem je současná koupě a prodej téhož cenného papíru na dvou různých trzích či sjednání derivátu na jednom trhu a současné sjednání opačného derivátu na jiném trhu. Tato forma arbitráže je bez rizika.

Arbitrážní obchod

Koupě měny nebo komodity na jednom trhu a jejich současný prodej na jiném trhu za účelem zisku.

Arms Index

Technicko analytický indikátor, který se nazývá též TRIN. Vysvětlení, jak Arms Index pracuje, naleznete pod pojmem TRIN.

Around

Dealerský žargon používaný v kotacích, když se forward premium/discount ocitne blízko parity. Například \"\"two-two around\"\" by byl přeložen do 2bodů na jakoukoli stranu aktuálního sporu.

Ascending bottoms

Obrazec technické analýzy, ve kterém je každá následující nízká cena vyšší než předchozí nízká. Tento obrazec je považovaný za býčí indikátor.

Ascending tops

Formace technické analýzy, ve které jsou každé následné vysoké ceny vyšší než předchozí vysoké ceny. Takováto formace je považovaná za býčí indikátor a tudíž příležitost k nákupu.

Ask

Cena, kterou prodejci žádají za cenný papír.

Ask Rate

Sazba, při které je finanční instrument nabízen k prodeji (ve spreadu/ask)

Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Sdružení právnických osob. Hlavním cílem je přispět k vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím v zemích EU. AKAT vznikl v dubnu 2000.

Asset management

Správa aktiv. Obhospodařuje portfolia klientů prostřednictvím vhodného využívání investičních instrumentů tak, aby bylo dosaženo maximálního zhodnocení majetku.

At best

Instrukce makléřovi pro získání nejlepší ceny, kterou může obdržet právě v té době.

At market order

Koupit nebo prodat za okamžitou tržní cenu.

At the bell

Ihned po otevření nebo ihned před uzavřením obchodní seance.

At the close

Tržní nebo limitní objednávka provedená před koncem obchodní seance.

At the opening order

Objednávka ke koupi nebo prodeji příslušných cenných papírů ve chvíli, kdy otevírá trh. Pokud v této ceně nedojde k uskutečnění transakce, objednávka je zrušena.

At-the-money

Opce, jejíž stanovená cena je nejblíže nebo shodná s cenou základního cenného papíru.

Auditor

Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření, kontroluje hospodaření společnosti.

Automatické reinvestování výnosů

Velkou výhodou podílových fondů je jejich schopnost reinvestovat dividendy a kapitálové zisky. Tyto reinvestované dividendy jsou použity na nákup dalších podílů, čímž dochází ke zvýšení hodnoty majetku investora.

Automatizovaný obchodní systém

Způsob obchodování na BCPP založený na elektronickém zpracování neadresných objednávek.

AÚV

Cena části dalšího kuponu, který naběhl od výplaty předchozího kuponu až do prodeje dluhopisu. Cena dluhopisu, kterou investor za dluhopis zaplatí, odpovídá ceně dluhopisu plus AÚV.

Average directional movement index (ADX)

Měření intenzity tržního trendu - vyvinuté J.W.Wilderem. Pokud je ADX hodnota větší než 20, trend je obvykle velmi silný.

Average down

Strategie, kdy obchodník drží cenný papír koupený za vysokou cenu a přikupuje více, když cena tohoto cenného papíru klesá níže. To snižuje zaplacenou průměrnou cenu a teoreticky umožňuje zmenšovat ztrátu z poklesu cen prvotně koupených cenných papírů.

Average true range

Pohyblivý průměr vlastního cenového rozmezí. Rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími cenami.

Average up

Přikupování stejných akcií za vyšší cenu. V těchto akciích již obchodník drží pozici a jejich cena od předešlého nákupu vzrostla.

Ážio

Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií.