Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Validace

Zablokování (blokace trhem) zadaného počtu cenných papírů: odblokování se provádí, pokud chce klient s cennými papíry disponovat mimo burzu. Tuto službu provádí SCP.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, do jejíž působnosti například patří schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku či úhrady ztrát, schvalování stanov a jejich změny, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, rozhodování o fúzi či rozdělení společnosti atd. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.

Value Date

Datum, ke kterému protistrany finanční transakce souhlasí s vypořádáním svých závazků, tedy směně plateb. U spotových měnových transakcí value date běžně následuje po uplynutí dvou obchodních dnů. Známo též pod pojmem maturity date.

Value stocks

viz. hodnotové akcie

Variation Margin

Prostředky, které broker musí od klienta požadovat, aby vklad na jeho účtu odpovídal požadované výši. (Doplnění počátečního vkladu). Výraz se obvykle vztahuje k dodatečným prostředkům, které musí být složeny v důsledku nepříznivého pohybu ceny.

VAT

Value Added Tax - Daň z přidané hodnoty.

Vega

Vega je citlivost opce na změnu volatility podkladového aktiva. Počítá se jako první derivace ceny opce podle volatility.

Venture capital

Rizikový a rozvojový kapitál je prostředek pro financování zahájení činnosti společnosti, jejího rozvoje, expanze nebo odkupu celé společnosti, kdy investor rizikového kapitálu získává dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti za poskytnutí potřebného kapitálu. Rizikový a rozvojový kapitál představuje dlouhodobou investici nejen peněz, ale i času a úsilí.

Venture capitalist

Označení venture kapitálového investora.

Veřejná dražba (open outcry)

Obchodní systém, u kterého se obchodování uskutečňuje na fyzicky omezeném místě burzy ( parket burzy) po určitou dobu během dne. Obchodníci sjednávají ceny na parketu burzy. Poté oba vyplňují obchodní lístek (deal ticket). Pracovníci burzy tyto lístky párují, zaznamenávají do systému a postupují do Cleaningového centra.

Veřejný trh s cennými papíry

Je takový trh, kde k tomu oprávněný organizátor veřejného trhu organizuje nabídku a poptávku cenných papírů na určeném místě a ve stanovenou dobu a vypořádává zde uzavřené obchody: ve vztahu k České republice se jím rozumějí: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM - Systém, a.s.

Věřitelský výbor

Orgán věřitelů tvořený zástupci věřitelů zvolenými na schůzi věřitelů. Tento orgán vykonává dohled nad činností správce konkursní podstaty.

Vinkulace

Obecný termín používaný v peněžnictví, nikoliv v zákoně. Představuje formu zástavy ve prospěch věřitele (vinkulace účtu stavebního spoření, vinkulace pojistného plnění, vinkulace životní pojistky atd.)

VIPERS

Název pro indexovou akcii, kterou používá investiční společnost Vanguard.

Vlastní kapitál

Čistý majetek podniku.

Volatilita

Kolísavost kurzu cenného papíru. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurs kolísá.

Volatility

Míra směru cenného papíru pohybující se nahoru a dolu v cenových rozmezích, na základě jeho denní cenové historie během posledních 12 měsíců.

Volume

Objem všech obchodovaných cenných papírů v daném časovém období. Velmi důležitá hodnota pro soukromé obchodování.

Vratný dluhopis (puttable bond)

Dluhopis s vloženou opcí (případně s několika vloženými opcemi) s právem investora na prodej dluhopisu za stanovenou cenu v určitý okamžik před stanovenou splatností dluhopisu. Evropskou opci (případně americkou opci) není možné oddělit od dluhopisu a obchodovat s ní samostatně. Znamená to, že investor kupuje při emisi dluhopisu také opci, přičemž opční prémie je zahrnuta v kuponech. V porovnání s běžným dluhopisem s pevnými kupony musí být u vratného dluhopisu kupony nižší, tj. emitent za prodanou opci požaduje nižší kupony. Snížení kuponů diskontované k okamžiku emise dluhopisu představuje opční prémii. Úrokové náklady emitenta (tj. úrokové výnosy investora) jsou v porovnání s běžným dluhopisem nižší. Pokud se během životnosti svolatelného dluhopisu úrokové míry zvýší, potom je pro investory výhodné opci realizovat, neboť mohou investovat do jiných dluhopisů s vyšší úrokovou mírou. Rozhodne li se investor pro realizaci opce, potom musí tento záměr oznámit emitentovi s určitým časovým předstihem.

Vstupní poplatek (Sales Charge)

Poplatek zaplacený prodejci, brokerovi apod. při nákupu podílů ve fondu. Poplatek je připočten k hodnotě podílu při stanovení nákupní ceny.

Výkonnost fondu

Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Vylučovatelé

Osoby, které uplatnily nárok na vyloučení určité věci ze soupisu konkursní podstaty.

Výnos (Yield)

Dividendový nebo úrokový výnos, který fond ročně vyplácí. Bývá vyjádřen v procentech hodnoty podílu - NAV.

Výnosová křivka (yield curve)

Závislost Výnosnosti do splatnosti bezkupónových dluhopisů emitovaných státem na jejich splatnosti. Tvar výnosové křivky závisí na očekávání o změnách krátkodobých úrokových měr, které reguluje Centrální banka. Pokud se neočekává změna krátkodobých úrokových měr, nebo se očekává jejich růst či se očekává jejich mírný pokles, potom výnosová křivka je rostoucí, tj. se zvyšující se splatností se zvyšuje i výnos do splatnosti. Toto je normální výnosová křivka. Odráží empirickou zkušenost, že investoři požadují u dlouhodobějších investic vyšší výnos do splatnosti. Je to proto, že většina investorů je averzních vůči riziku a že dlouhodobější investice jsou spojeny s vyšším úrokovým rizikem. U delších splatností se křivka běžně zplošťuje. Pokud se očekává silný pokles je výnosový křivka klesající (inverzní), tj. se zvyšující se splatností se snižuje výnos do splatnosti. Tento tvar výnosové křivky se odvozuje Diskontní faktor a Forwardový diskontní faktor.

Výnosový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

Vypořádání (settlement)

Operace, kdy ten, kdo prodává cenné papíry, obdrží za ně adekvátní peněžní částku v obchodní den prodeje, a ten, kdo kupuje, dostane odpovídající počet cenných papírů.

Vyrovnací jednání

Jednání nařízené soudem, během něhož věřitelé rozhodují kvalifikovanou většinou hlasů, zda navržené vyrovnání přijmou.

Vyrovnací správce

Fyzická osoba zapsaná do zvláštní části seznamu správců konkursní podstaty ustanovená soudem v usnesení o povolení vyrovnání.

Vyrovnání

Jeden ze způsobů řešení majetkové situace dlužníka, který je v úpadku, mimo konkursní řízení. Zahajuje se na návrh dlužníka, přičemž soud tento návrh projedná pouze v tom případě, nebyl-li dosud vyhlášen konkurs. Obsahem vyrovnání je nabídka dlužníka na částečné termínované uspokojení věřitelů.