Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Take delivery

Akceptovat po nákupu přijetí produktů, certifikátů cenných papírů nebo fyzických komodit.

Takeover

Společnost nakoupí většinu akcií jiné společnosti a tím převezme její vedení.

Tape

Služba, která poskytuje informace o kvótách a objemu obchodů v každé transakci na hlavních burzách.

Target price

Cena, ve které držitel cenných papírů předpokládá ukončení obchodu.

Technical indicator

Krátkodobé trendy, které techničtí analytici používají k předpovědi budoucího cenového pohybu cenných papírů.

Technical analysis

Metoda analýzy trhu, která studuje poptávku a nabídku po cenných papírech na základě grafického zobrazování vývoje cen.

Technical decline

Klesající cenový pohyb zapříčiněný pouze vlivy technické analýzy. Takovým vlivem může být např.objem obchodů.

Technical rally

Vzrůstající cenový pohyb zapříčiněný pouze silami, které mají vliv pouze na pohyb ceny daného cenného papíru nebo trhu. Ne, jako v případě různých ekonomických a fundamentálních hodnot, které ovlivňují společnost jako takovou.

Technician

Ten, kdo zakládá své obchody na technické analýze.

Technická analýza

Analýza, která je postavena na publikovaných tržních datech. Za tato data jsou považovány tržní ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodů a jiné technické indikátory. Hlavním cílem technické analýzy je dobrý odhad budoucího vývoje kurzů, trendů a cen, umožňující dosažení zisku.

Test

Termín technické analýzy, kdy se cena přiblíží k supportu nebo resistanci a tuto úroveň se pokusí prolomit.

The Street

Neformální termín pro Wall Street, který se často používá jako reference pro významné trhy.

Thinly traded

Trh, který se obchoduje pouze občas a/nebo v nízkých objemech obchodů.

Third market

Volné obchodování kótovaných cenných papírů mezi institučními investory a makléři na jejich vlastních účtech.

Tick

Hodnota minimálního pohybu trhu. U amerických akcií je často jeden tick rovný jednomu centu, u komodit to však může být 1 tick rovný 10 bodům. 1 bod pak může být třeba i $50.

Tick test

Obchodní omezení, které v klesajícím trhu, umožňuje vstup do short pozice pouze tehdy, když poslední transakce byla rostoucí nebo na nule. A naopak ve stoupajícím trhu buď na nule, nebo na klesající transakci.

Ticker

Každému cennému papíru jsou pro účely jednoduché identifikace přiděleny několika písmenné kódy.

Ticker tape

Služba poskytující data a informace o objemech obchodů každé transakce na významnějších burzách. Zjednodušeně se ticker tape nazývá Tape.

Tier

Třída nebo skupina cenných papírů.

Tight market

Trh, který je charakterizovaný vysokým objemem obchodů a malými rozdíly mezi cenou nabídky a poptávky (tomuto rozdílu říkáme spread).

Time order

Objednávka na provedení specifické transakce ve specifickém čase. Pokud v tomto čase není objednávka vykonána, buď se zruší nebo se z ní stane tržní nebo limitní objednávka (v závislosti na specifikacích z té příslušné objednávky).

Time stop

Pokyn vystoupit z pozice po uplynutí specifické doby, pokud nebyly splněný určitě podmínky. Tento pokyn v podstatě umožní investorovi vzdát se pozice, která se nepohybuje předpokládaným směrem v dostatečné rychlosti. Např. když investor očekává nárůst akcie o 10% za měsíc, ovšem cena této akcie vzroste pouze se 3%, obchod se ukončí.

Time value

Rozdíl mezi prémií placenou za opci a skutečnou hodnotou. Jak se opční kontrakt přibližuje ke svému vypršení, časová hodnota se rozpadá a nakonec je opce bezcenná.

Timing the market

Pokus o předpověď budoucího pohybu cen na trhu. K této předpovědi se většinou používá nedávná cena, objem obchodů a různá ekonomická data.

Tomorrow Next (Tom/Next)

Souběžný nákup a prodej měny s dodáním v následujícím dni.

Top

Nejvyšší dosažená cena cenného papíru za dané časové období. Opak Spodku.

Top out

Pozastavení trendu na závěr strmého cenového vzrůstu. Toto pozastavení trendu předznamenává konec stoupajících cen.

Total return index

Index, který vypočítá výkonnost skupiny akcií s přihlédnutím k tomu, že všechny dividendy a distribuce jsou znovu investovány. Příklady zahrnují S&P 500, Russell 2000, a Wilshire 5000. Tato metoda je obvykle považována za přesnější míru aktuální výkonnosti, než když se dividendy a distribuce neberou v potaz.

Tracking

Sledování skupiny cenných papírů za účelem monitorování pohybů cen. K této strategii je výhodné použít tracking software, který výrazně urychluje dobu strávenou sledováním jednotlivých skupin.

Tracking shares

\"Trackingovou akcií rozumíme cenný papír společnosti, která byla odštěpená od své matky a v současnosti vývojem cen sleduje matčinu \"\"stopu\"\". Výhoda těchto akcií spočívá v tom, že společnost, která by jinak nemusela být tak investorsky lákavou, získá dostatek finančních prostředků. Sází totiž na divize, které jsou investorským magnetem (např. internetové divize).\"

Trading

Rychlé spekulativní prodávání a nakupování finančních instrumentů s cílem profitovat na jejich kursových změnách.

Trading floor

Místo, kde se odehrává vlastní obchodování.

Trading pattern

Pohyb ceny cenného papíru během specifické doby. Trading pattern, nebo-li obchodní formace se kreslí na technických grafech, zpravidla spojováním zavíracích cen.

Trading profit

Zisk na specifické pozici, která je držena méně než jeden rok. Tento zisk se pak zdaňuje klasickou daní z příjmů.

Trading range

Rozdíl mezi vysokými a nízkými cenami obchodovanými během daného období.

Trading system

Systematický přístup k obchodování na základě předem určených pravidel. Ten může být vypracovaný buď počítačem a integrovaný v obchodním softwaru nebo jednoduchým určením vstupů a výstupu napsaných v poznámkovém bloku.

Trading volume

Celkový počet všech cenných papírů, se kterými se obchodovalo v daném časovém období. Česky bychom trading volume mohli nazvat objem obchodů.

Trail-certifikát

viz. indexový certifikát

Trailing P/E

Koeficient ceny/výdělků, který se získá použitím výdělků za čtyři poslední ukončené čtvrtletí.

Trailing stop

Příkaz (stop-loss) sledující existující cenový trend.

Transaction

Dohoda mezi kupcem a prodejcem o výměně aktiva za úplatu.

Transaction Cost

Náklady vynaložené na nákup a prodej daného finančního instrumentu.

Transaction Date

Den uskutečnění obchodu.

Tranše (tranche)

Je jednotka investice. Je-li např. poskytnuta investice ve výši 1 milion USD ve čtyřech stejných tranších, tak je velikost tranše 250 000 USD.

Trend

Ve stručnosti sousledná řada vyšších cen pro uptrend a serie nižších cen pro downtrend.

Trend channel

Přímka souběžná s trendline a zakreslená nad nejvyššími souslednými cenami v uptrendu a pod nejnižšími souslednými cenami v downtrendu. Trendový kanál ohraničí oblast mezi základní linii trendu a reakční linii trendu, formulovanou pohyby cen proti hlavním

Trend reversal

Změna ve všeobecném směru trhu, někdy nazývané pouze reversal, nebo-li obrat.

Trend-following

Posouvání se směrem převažujícího cenového pohybu. Nejpoužívanější a pro mnoho obchodníků nejvýnosnější metoda obchodování s cennými papíry.

Trending market

Cenové pohyby v jednotlivém směru, obvykle končící na extrému daného dne.

Trendless

Cenový pohyb, který se blíží stupni,ve kterém jasný trend nemůže být identifikován.

Trendline

Načrtnutá přímka, která spojuje buď řadu vrcholů nebo dolních mezí trendu.

Triangle

Grafický obrazec, který ukazuje řadu podrobnějších cenových odchylek během určitého časového období.

Trigger

Podmínka pro uskutečnění určitého pokynu na trhu. Tímto pokynem může být např.nákup či prodej cenného papíru po dosažení určité hodnoty.

Triple bottom

Termín technické analýzy, který popisuje situaci, kdy cena na technickém grafu třikrát po sobě vzrostla a poté klesla na stejnou hodnotu. Nakonec od třetího propadu vzroste a prorazí hodnotu resistance pro kupní signál. Jedná se o velmi účinný technicko-analytický signál.

Tržní kapitalizace (market capitalization)

Počet akcií násobený aktuální tržní cenou. Např. softwarová jednička Microsoft vydala 5,4 mld. akcií. Při ceně 62 USD za akcii činí tržní kapitalizace 334,8 mld. USD (5,4 x 62 = 334,8). Velmi populární jsou různé žebříčky největších společností právě podle tržní kapitalizace. Titulem největší společnost na světě podle tohoto ukazatele se pyšní konglomerát General Electric.

Tržní riziko (Market Risk)

Vystavení vlivu změn tržních cen.

Turnaround

Silný zvrat výkonnosti společnosti nebo také celkového trhu.

Two-sided market

Požadavek Nasdaqu, aby tvůrcové trhu kotovali cenu nabídky i poptávky v každém cenném papíru, ve kterém tvoří trh. V těchto nabízených cenách pak navíc také musí exekuovat příkazy.

Two-way market

Požadavek Nasdaq regulátorů, aby tvůrcové trhu kvótovali jak cenu nabídky, tak cenu poptávky v každém cenném papíru, ve kterém vytvářejí trh. V těchto cenách pak musejí uskutečnit objednávky.

Two-Way Price

Pokud je pro danou FX transakci kotován bid a offer.