Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

n.a.

not available = hodnota není dostupná

Nabídka převzetí

Podle Obchodního zákoníku rozlišujeme dobrovolné a povinné nabídky převzetí. Dobrovolnou nabídkou převzetí rozumíme veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů, s nimiž je spojeno právo účasti na akciové společnosti určený majitelům těchto cenných papírů. Navrhovatel v ní projevuje vůli nabýt účastnické cenné papíry cílové společnosti v rozsahu, který mu umožní ovládnutí společnosti nebo který zvýší jeho vliv na ovládané společnosti. Povinná nabídka převzetí musí být vyhlášena jsou-li akcie cílové registrované na veřejných trzích a nastaly-li definované skutečnosti - zrušení registrace akcií nebo získá-li akcionář sám nebo ve shodě podíl na hlasovacích právech, který mu umožní ovládnutí společnosti. Cenu povinné nabídky převzetí schvaluje KCP.

Nákupní cena (Asked Price)

Cena, za kterou investor nakupuje podíly ve fondu. Je rovná součtu hodnoty podílu a nákupního (vstupního) poplatku. Pokud fondy nemají vstupní poplatek, nákupní cena je rovna prodejní ceně.

Narrow

Neaktivní a nelikvidní trh s malým zájmem kupců a prodejců.

Narrow range day

Obchodní den s menším cenovým rozpětím vztahující se k cenovému rozpětí předchozího dne.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automatic Quotation Systém)

V roce 1971 vznikl počítačový systém pro uzavírání mimoburzovních obchodů NASDAQ jako konkurent tradičním burzám. NASDAQ se stal líhní mladých ambiciózních firem, které potřebovaly získat peníze prostřednictvím IPO a nesplňovaly tvrdé podmínky požadované burzou. Dnes se obchoduje převáženě s technologickými tituly. Tituly zařazené na NASDAQu jsou až na výjimky označeny čtyřmi písmeny (tzv. ticker), např. pro Amazon.com AMZN.

Nástroje peněžního trhu (Money Market Instruments)

Krátkodobé finanční instrumenty, obvykle se splatností do 1 roku. Patří mezi ně krátkodobé bankovní vklady, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, směnky, repo - obchody a jiné.

NAV

Net Asset Value - čisté obchodní jmění (ČOJ, NAV) skutečná hodnota jednoho podílového listu k určitému datu. Určuje se vydělením čistého obchodního jmění fondu počtem vydaných podílových listů. Z tohoto údaje vychází cena při odkupu a prodeji podílových listů.

Near-term

Doporučení pro krátkodobý horizont.

Nekline

Součást grafického obrazce Head & Shoulders, určující pravděpodobný směr vývoje trendu.

Nedokumentární platby

Bezhotovostní převody peněžních prostředků z příkazu bankovních klientů, popř. z příkazu příležitostných klientů ve prospěch klientů cizích bank, bezhotovostní převody peněžních prostředků z příkazu klientů cizích bank ve prospěch účtu klienta, popř. ve prospěch příležitostných klientů určených k výplatě hotovosti.

Nemovitostní fond

Fond, který investuje do nemovitostí, jiných nemovitostních fondů.

Net volume

Objem obchodů vzrůstajících cenných papírů mínus objem obchodů klesajících cenných papírů, v daném časovém intervalu.

Neutral

Neutrální doporučení (odpovídá i doporučení \"\"HOLD\"\", tudíž držet)

New high

Nejvyšší cena v daném časovém období.

No limit order

Objednávka ke koupi nebo prodeji daného množství cenných papírů, bez jakéhokoliv cenového omezení. Opakem je limitní objednávka.

Noise

Cena a objem fluktuací, které nemají na vývoj trendu velký vliv a mohou často zmást výklad směru trhu.

Nominální hodnota

Jmenovitá hodnota cenného papíru, tj. částka, na kterou zní cenný papír. Nominální hodnota může být odlišná od kurzu cenného papíru.

Non profit organization

Organizace založená pro charitativní, humanitární nebo vzdělávací účely, ve které nemůže nikdo ztratit či vydělat.

Non-trend day

Úzký denní rozsah postrádající jakýkoliv rozeznatelný pohyb v jakémkoliv směru.

Non-UCITS

Ostatní fondy nad rámec UCITS tj. například uzavřené nebo se zvláštním investičním zaměřením (nemovitosti, deriváty)

Nový trh

Je určen pro nadějné a expandující společnosti, představuje možnost získání kapitálu upsáním emise akcií.

Nucené vyrovnání

Soudem potvrzený postup, zahájený na základě návrhu úpadce, jímž se jeho úpadek řeší jiným způsobem než zpeněžením konkursní podstaty. Nucené vyrovnání se provádí v rámci konkursního řízení, jehož některé fáze nahrazuje. Aby soud potvrdil nucené vyrovnání, musí pro tento návrh hlasovat kvalifikovaná většina konkursních věřitelů přítomných na jednání.

NYSE (New York Stock Exchange)

Historie newyorské burzy sahá až do roku 1792 a v současné době drží primát největší a nejstarší burzy v USA. Pro vstup na NYSE se vyžadují poměrně tvrdé podmínky, které řada malých a nových společností nemůže splnit. Burza tak představuje elitní trh a pro řadu společností patří obchodování na NYSE mezi prestižní záležitosti. Značení akcií na NYSE je zpravidla jedno až třípísmenné, např. pro Ford písmeno F.