Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

UCITS

Fondy určené k veřejné distribuci s přesným omezením investic a pravidel rozložení rizika. Investují do cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v souladu se směrnicí z roku 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Ostatní fondy viz. Non-UCITS

Účastníci konkursu

Věřitelé, kteří uplatňují své nároky, a dlužník.

Účastníci vyrovnání

Dlužník, manžel dlužníka, spoludlužníci a ručitelé dlužníka, pokud spolupodepsali návrh na zahájení vyrovnání, a věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky a nejsou plně uspokojeni.

Underlying security

Cenné papíry, které jsou nakoupeny nebo prodány při uplatnění opční smlouvy.

Underperform (market underperform)

Při vydání tohoto stanoviska makléřská společnost očekává, že kurz titulu, ke kterému bylo vydáno doporučení, se bude vyvíjet hůře než celý akciový trh. Z časového hlediska se rozlišuje doporučení : long-term (doporučení pro dlouhodobý horizont), intermediate nebo medium-term (doporučení pro střednědobý horizont), short-term nebo near-term (doporučení pro krátkodobý horizont).

Underweight

Investiční doporučení underweight znamená, že ve srovnání s benchmarkem jsou vyhlídky titulu / investičního instrumentu natolik neatraktivní, že by měl být v portfoliu podhodnocen vzhledem k benchmarkovému indexu. (Pokud například portfolio běžně obsahuje 40 % akcií a aktuálně jen 30 % znamená to, že akcie jsou underweight)

UNIS ČR (Unie investičních společností České republiky)

Profesní asociace investičních společností. Usiluje o rozvoj kolektivního investování, dbá na profesionální a etickou kvalitu aktivit svých členů.

UNIVYC (Univerzální vypořádávací centrum)

Dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha: UNIVYC provádí vypořádání všech typů burzovních obchodů, které se liší podmínkami či formou jejich uzavření i způsobem a zárukami jejich vypořádání. Po zobchodování cenných papíru v obchodním systému burzy jsou uzavřené obchody předány UNIVYCU k vypořádání. Od okamžiku registrace spárovaných obchodu nese UNIVYC plnou odpovědnost za celý průběh vypořádání, jehož účastníky jsou jednotliví členové.

Unrealized profit

Profit, který byl sice udělaný, ale zatím nedošlo k jeho realizaci prostřednictvím obchodní transakce. Takovýto případ nastane např. když zakoupená akcie vzroste na hodnotě, ale zatím je stále držena.

Up tick

Transakce na akciovém trhu v ceně vyšší, než byla předchozí cena stejného cenného papíru.

Up volume

Když cena cenného papíru v daném časovém období zavře výše, než na začátku daného časového období otevřela, považujeme tento cenný papír jako up-volume, nebo-li rostoucí objem obchodů.

Úpadce

Dlužník, na jehož majetek byl usnesením soudu prohlášen konkurs.

Úpadek

Taková situace dlužníka, kdy dlužník má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba jsou v úpadku i tehdy, jsou-li předluženy.

Upgrade

Pozitivní změna ratingu emitenta nebo jím emitovaných cenných papírů.

Úpis cenných papírů

Umístění resp. prodej nově emitovaných cenných papírů stávajícím akcionářům, předem určeným osobám nebo široké veřejnosti za účelem navýšení základního jmění.

Uptick

Nová cenová kotace při ceně, která je vyšší než cena stanovená v předešlé kotaci.

Uptick Rule

Ve spojených státech je toto regulační pravidlo, které zabraňuje investorům provádět krátké prodeje, dokud se cena bezprostředně předcházejícího obchodu nevyrovnala nebo neocitla níže než cena tohoto krátkého prodeje (nelze prodávat, pokud trh klesá).

US Prime Rate

Úroková sazba, za kterou banky ve spojených státech půjčují své prvotřídní podnikové klientele.

Úvěr ze stavebního spoření

Jsou peněžní prostředky poskytnuté klientovi na základě smlouvy o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření. Úvěr smí být poskytnut pouze k financování bytových potřeb klienta, jak je definuje zákon o stavebním spoření.

Uzavřený podílový fond (UPF)

Subjekt kapitálového trhu, který je složkou investiční společnosti (IS). Cizí majetek, který je v něm soustředěn je spravován IS. Fond má omezený počet podílníků a neexistuje povinnost zpětného odkupu. Obchody s podílovými listy (PL) se uskutečňují na sekundárním trhu. PL jsou často obchodovány s diskontem, což může být způsobeno nižší likviditou, špatnou kvalitou managementu, psychologií či spekulací.