Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Earning per share (EPS)

Čistý zisk vydělený počtem kmenových akcií. Ukazatel se nejčastěji využívá při určování, zda-li je daná emise podhodnocená nebo nadhodnocená.

Earnings multiple

Častěji nazývané jako procento ceny/výdělků (P/E ratio). Nejběžněji používaná metoda k určení opravdové ceny akcie. Vypočítá se jako tržní hodnota akcie vydělená zdaněnými výdělky za období jednoho roku. Čím větší hodnota earnings multiple, tím více jsou investoři ochotni platit za každý dolar ročních výdělků.

Earnings surprise

Překvapivě odlišné vyhlášení výdělků, než se všeobecně očekávalo. Překvapivé výdělky mají často za následek prudký pohyb cen.

EBIT

Provozní hospodářský výsledek (zisk před odečtením úroků a daní).

EBITDA

Provozní zisk před odpisy

ECB (European Central Bank)

Centrální banka evropské měnové unie.

Economic Indicator

Vládou zveřejňované statistiky, které vypovídají o aktuálním ekonomickém růstu a stabilitě. Mezi běžné indikátory patří míra nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt (GDP), inflace, maloobchodní prodeje, atd.

Efficient frontier

Křivka na grafu rizika-výdělku, skládající se ze všech efektivních portfolií.

Efficient market theory

Předpoklad, že všechny známé informace nabízené trhem jsou už zahrnuty v ceně. Tato teorie je odrazem fundamentální analýzy a také vysvětlením, jak trhy nemohou nikdy fungovat.

Either-or order

Dva současně zadané příkazy, kdy exekucí jednoho z nich dojde k automatickému zrušení druhého. Příklad takovéto objednávky je kombinace nákupní limitní objednávky s nákupní stop objednávkou. Nákupní limit objednávka se provede pouze, je-li tržní cena pod specifikovanou cenou a nákupní stop objednávka se provede, jakmile je tržní cena nad předem určenou cenou. Jakmile dojde k vyřízení jedné objednávky, druhá je zrušená.

Elliott Wave theory

Technika publikovaná R.N.Elliottem (1939) zastávající názor, že ceny akcií se řídí pravidelným rytmem nebo modelem 5 vln nahoru a 3 vln dolů, které tvoří kompletní cyklus 8 vln. 3 vlny dolů jsou řazeny jako korekce předcházejících 5 vln nahoru.

Emerging markets

Rozvíjející se ekonomiky jsou charakteristické rychlým hospodářským růstem, což má pozitivní vliv na vývoj domácích kapitálových trhů (region jižní Asie, východní Evropa a Latinská Amerika). Investování na těchto trzích je ve většině případů ale spojeno s velkým ekonomickým a politickým rizikem.

Emise

Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru (akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.

Emisní kurz

Cena, za kterou se prodávají nově emitované cenné papíry. Cena může být shodná s nominální hodnotou, ale může být vyšší s tzv. ážiem nebo nižší s tzv. disážiem nebo diskontem.

Emitent

Je společnost, která vydávává (emituje) cenné papíry za účelem získání finančních zdrojů pro svůj další rozvoj co nejméně nákladným způsobem.

Equal-weight

Investiční doporučení equal-weight znamená, že ve srovnání s benchmarkem nejsou vyhlídky titulu / typu investičního instrumentu natolik dobré nebo špatné, aby se jeho zastoupení odchylovalo od benchmarkového indexu.

Equilibrium market

Cenová oblast, která znázorňuje rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou.

Eurobondy

Původně americký dluhopis, vydaný v Evropě. V souvislosti s korunovým trhem dluhopisy emitované na zahraničních trzích, zpravidla v Lucemburku nebo Londýně, denominované v Kč.

Evropská opce (european option)

OTC nebo burzovní opce s právem kupujícího na vypořádání (výměnu, dodání) obou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti při splatnosti opce. Opakem je americká opce.

Evropský systém centrálních bank (ESCB), Evropská centrální banka (ECB)

Členy ESCB jsou centrální banky zemí EU. Evropská centrální banka je řídícím centrem systému, je nezávislou institucí. Provádí společnou měnovou politiku zemí eurozóny, je zodpovědná za vydávání bankovek denominovaných v euru, schvaluje objem vydaných mincí. Sídlí ve Franfurktu na Mohanem. Česká národní banka se po vstupu do EU stane součástí ESCB. Před vstupem do eurozóny však nebude podléhat měnopolitickým rozhodnutím ECB.

Ex-dividenda

První den, kdy majitel akcie nemá nárok na výplatu dividendy.

Exercise

Proces, který stanovuje dodávku a příjem dodávky předmětu kontraktu.

Exit

Okamžik, ve kterém obchodník ukončuje obchod.

Exit strategy

Způsob, jakým investor plánuje ukončit investici.

Ex-kupón

První den, kdy majitel dluhopisu nemá nárok na výplatu výnosu.

Expiration

Poslední den, v kterém mohou být kontrakty obchodovány.