Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Back - testing

Strategie vyzkoušená na historických datech a poté aplikována na nových datech, aby se zkontrolovala její ziskovost. Každý obchodní systém musí být před riskováním vlastních peněz otestován.

Back office (back office)

Oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za zpracování, vypořádání a další administraci obchodů.

Bailing out

Okamžité prodání cenného papíru, jehož cena prudce klesá.

Balance sheet

Finanční výkaz, který ukazuje aktiva a pasiva společnosti za určitou dobu, obvykle na konci finančního roku.

Balancovaný fond (smíšený)

Fond, který investuje současně do akcií, obligací i do instrumentů peněžního trhu. Relativní zastoupení jednotlivých typů cenných papírů se může měnit podle aktuální situace na trzích.

Bankovní dohled

Dohled nad jednotlivými komerčními bankami za účelem zajištění dodržování platných zákonných předpisů.

Bar charts

Graf, která používá svislé čáry, aby ukázal nejvyšší a nejnižší cenovou hranici za zvolené časové období.

Basic earnings per share

Výdělky na akcii.

Basket

viz indexový certifikát

Bazický bod

Setina procenta.

Bbble theory

Teorie, která věří, že cenný papír občas vzroste výš, než je jeho fundamentální hodnota. Nad tuto hodnotu roste tak dlouho, až je cena k neudržení a poté rychle klesne.

Bear market

Medvědí trh, na kterém akcie klesají, často na velmi dlouhou dobu. Opakem je bull trh.

Bearish

Medvědí, klesající trh, sektor nebo příslušné cenné papíry. Opakem je bullish nebo-li býčí trh, kdy ceny stoupají.

Behavioral finance

Teorie zastávající názor, že chování cen na burze je přímo úměrné psychologii účastníků trhu. Jako příklad můžeme uvést náhlý propad ceny akcie bez výrazné změny fundamentálních hodnot příslušné společnosti. Tuto situaci vysvětluje teorie jako příklad davového šílenství, které nebude mít dlouhé trvání a v rozporu s davem doporučuje akcie naopak prodávat než kupovat.

Benchmark

Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým obchodujeme na BCPP, s vývojem oficiálního burzovního indexu PX 50. Tento index je benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování výkonu investičních záměrů, které jsou prováděny v rámci našeho akciového portfolia.

Best bid

Nejvyšší cena, kterou byl někdo ochotný zaplatit za příslušné cenné papíry.

Beta

Tento koeficient měří relativní volatilitu cenného papíru. Beta vyjadřuje vztah cenného papíru vůči zbytku trhu cenných papírů (většinou reprezentuje příslušný index - ten má beta rovno 1). Pokud je beta větší než 1, pak cenný papír roste rychleji než trh a naopak.

Bezkuponový dluhopis (non-coupon bond)

Dluhopis, který v období od emise do úplného splacení není spojen s kuponovými platbami a při splatnosti dochází ke splacení jmenovité hodnoty. Úrokový výnos splatný při splatnosti dluhopisu nebývá označován jako kupon, ale jako diskont. Je částí jmenovité hodnoty (bezkuponový dluhopis se emituje za cenu nižší, než je jmenovitá hodnota, tj. s diskontem). Splatnost bývá i několik let. Tyto dluhopisy emitují instituce s vysokým úvěrovým hodnocením, neboť investoři jsou v poněkud větším riziku než v případě kuponových dluhopisů. Typickými investory do bezkuponových dluhopisů jsou ve světě penzijní fondy.

BIC (Bohemian Identification Code)

Identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích (tzv. prefix) uvádí, zda jde o akcii, podílový list či obligaci a v dalších znacích (tzv. kmen) jednoznačně identifikuje emitenta. BIC cenného papíru je neměnný.

Bid

Cena, za kterou je ochoten někdo koupit cenný papír.

Bid Rate (Nabídka ke koupi)

Sazba, při které si obchodník přeje měnu nakupovat.

Bid/Ask Spread

Rozdíl mezi cenou bidu a offeru, nejrozšířeněji používané měřítko tržní likvidity.

Bidding up

Situace, ve které rostoucí cena cenného papíru přinutí investory neustále zvyšovat cenu svých limitních příkazů. Pokud tak neudělají, jejich objednávky budou jednoduše ignorovány.

Big Figure

Dealerský výraz vztahující se k prvním několika číslicím devizového kurzu. Tyto číslice se za běžných pohybů na trhu zřídka mění, a proto jsou při stanovování dealerských kotací a především v období velké aktivity na trhu opomíjeny. Například, kurs USD/Yen může být 107,30/107,35, ale slovně by byl kotován bez prvních třech číslic - tedy \"\"30/35\"\".\"

Bílý rytíř

viz White Knight

Black - scholes option pricing model

Model vyvinutý k odhadu tržní hodnoty opčních smluv. Poměrně složité matematické kalkulace.

Black Box

Patentovaný počítačový obchodní systém, jehož pravidla nejsou zveřejněná nebo snadno přístupná. Neexistuje obchodní systém, který Vám zaručí 100% úspěšnost.

Blokové obchody

Burzovní obchody s cennými papíry, které jsou soustředěny do skupin o určitém počtu a hodnotě (tzv. bloky). Blok je soubor cenných papírů jedné emise obsažený v jedné objednávce.

Blow - off top

Prudké a rychlé zvýšení ceny následované prudkým a rychlým poklesem ceny.

Blowout

Rychlý prodej všech podílů nové nabídky akcií.

Blue chip investor

Uznávaný a zkušený investor s dobrým jménem.

Blue Chips

Firmy, které jsou velmi dobře známé. Obvykle mají vekou tržní kapitalizaci, úspěšnou historii a akcionářům vyplácejí dividendy. Jinými slovy jde o ty \"\"nejlepší a největší\"\". Investice do blue chips obnáší menší riziko než u firem středních či menších. Na druhou stranu nemůžeme očekávat velké zisky, jelikož růstový potenciál se zpravidla zpomalil či vyčerpal. Jako názorný příklad slouží akcie společností General Motors, Coca Cola, z technologií pak IBM či Cisco Systems. Z českých titulů možno uvést akcie obchodované ve SPADu (systém pro podporu trhu, akcií a dluhopisů), tj. KB, Český Telecom apod.

BÖGA

Data zachycují veškeré burzovní a mimoburzovní objemy obchodů s certifikáty na sekundárních trzích.

Bollinger bands

Indikátor technické analýzy, ve kterém jsou trendové křivky zakresleny jako obálky dvou standardních odchylek nad a pod příslušným klouzavým průměrem. Jelikož standardní odchylka měří volatilitu, obálky budou širší během vysoké volatility a užší během snížené volatility. Všeobecně platí, že jakmile se cena přiblíží k horní obálce, trh je považován za překoupený. Jakmile je cena v dolní obálce, trh je přeprodaný.

Bonds

Finanční produkty s pevnou úrokovou mírou běžně nabízené vládou a vládními orgány. Investiční hodnota se pohybuje v závislosti na úrokových mírách.

Bonita

Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu).

Bonus shares

Akcie, které společností bezplatně vydávají svým akcionářům.

Book

Přehled obchodníkových pozic nebo celkových pozic trade desku.

Book value

Konečná hodnota aktiv společnosti tak, jak jsou zveřejněny na účtech.

Bookbuilding

Prodej akcií, při kterém investiční banka sbírá cenové nabídky od potenciálních investorů a teprve na základě poptávky stanoví emisní cenu.

Borrowed stock

Akcie v krátkém prodeji, kdy si je prodejce půjčí od svého makléře a následně je prodá na otevřeném trhu. Riziko při této strategii spočívá v tom, když akcie místo plánovaného vzrůstu začne stoupat, a tím jde do ztráty.

Bottom-up

Investiční strategie, ve které jsou společnosti posuzovány na základě vlastní výkonnosti bez ohledu na sektory, do kterých náleží nebo na stávající ekonomické podmínky. Stoupenci této strategie věří, že některé společnosti jsou výkonnější než ostatní společnosti ze stejného sektoru, tím pádem bude jejich výkonnost vyšší bez ohledu na odvětví a hospodářskou situaci. Opakem této strategie je Top down analýza (shora dolů).

Breadth

Zlomek celkového trhu, který je zapojen při pohybu trhu nahoru nebo dolu.

Breadth-of-market theory

Metoda technické analýzy, která předpovídá sílu trhu. Je založena na počtu vzrůstajících nebo klesajících akcií.

Breakaway gap

Když cena odskočí od cenové úrovně, kde se pohybovala po několik dnůol nebo týdnů. Na grafu se objeví cenová oblast (mezera), kde se neuskutečnilo žádné obchodování. Breakaway gap se nejčastěji vyskytuje na průlomu supportu nebo resistance.

Break-even (point)

Bod zlomu, který nastává v okamžiku, kdy kumulované výnosy z investice dosáhnou výše kumulovaných fixních nákladů, tj. v okamžiku, kdy se vrátí investice.

Breakout

Bod, kdy se tržní cena protrhne z mírného směru postupu. Tento bod často signalizuje obchodní příležitost ve směru protrhnutí.

Broker

Makléř – osoba oprávněná provádět obchody na finančních trzích jménem zákazníků. Provize je placena za provedení objednávky. Makléř ručí za to, že všechna další dokumentace je správně předána a obchody jsou vyřízeny.

Broker recommendation

Doporučení příslušného analytika k nákupu či prodeji cenných papírů. Většina těchto analytiků pracuje na základě fundamentální analýzy společnosti a především na sledování výdělků a jejich odhadovaného pohybu do budoucna. Každá brokerská společnost používá k výběru cenných papírů jinou metodologii a tím pádem se mohou doporučení jednoho brokera lišit od druhého.

Brokerage

Provize za provádění obchodů účtované burzovním makléřem.

Bull spread

Opční strategie, při které se kupuje opce s krátkou dobou vypršení a zároveň prodává opce s dlouhou dobou vypršení. Zisk vyplývá z rostoucí ceny základního cenného papíru.

Bull straddle

Opční strategie, při které otevřeme dlouhou pozici jak v put, tak v call opci.

Bundesbank

Německá centrální banka.

Burn-rate

Doslova znamená rychlost spalování. Je to částka peněz, kterou společnost propálí, aniž by generovala zisk.

Burza

Obvykle instituce, jejímž úkolem je párovat nabídku a poptávku při prodeji cenných papírů, a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů.

Burza cenných papírů Praha (BCPP)

Instituce, která je na základě povolení Ministerstva financí ČR oprávněna organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím svých členů nabídku a poptávku cenných papírů, práv spojených s cennými papíry a derivátů. BCPP vznikla 24. 11. 1992.

Burzovní index

Index PX 50, který je veden jako oficiální index pražské burzy cenných papírů. Byl zvolen standardní výpočet indexu ve shodě s metodami IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Na základě rozborů bylo rozhodnuto vytvořit bázi složenou z 50 emisí. Do báze indexu se nezařazují emise oboru investičních fondů a holdingových společností vzniklých transformací z investičních fondů. V jejich kurzech se již promítají cenové pohyby bazických emisí. Za výchozí burzovní den byl zvolen 5. 4. 1994, výchozí hodnotou indexu PX 50 se stalo 1 000 bodů.

Burzovní komora

Statutární orgán Burzy cenných papírů Praha, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Členy komory volí valná hromada na dobu 3 let. Burzovní komora má minimálně 10 a maximálně 24 členů.

Burzovní kontrakt (exchange contract)

Kontakt, který pro účastníky trhu zprostředkovává burza. Z hlediska vypořádání je partnerem každého účastníka clearingového centra (tj. nikoli skutečný partner). Opakem je OTC kontrakt.

Burzovní předpisy

Soubor pravidel a statutů, která vymezují práva a povinnosti jednotlivých orgánů a členů burzy. Obsahují popis všech typů burzovních obchodů.

Burzovní rozhodčí soud

Stálý rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, který působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů z burzovních obchodů uzavřených na burze nezávislými rozhodci.

Business angel (anděl)

Zpravidla úspěšný a zkušený podnikatel či investor investující nevelké finanční prostředky. Kromě finančních prostředků poskytuje také rady a kontakty. Viz. také FFF

Business plan

Podnikatelský záměr zpracovaný do dokumentu.

Business risk

Riziko spjaté s obchodní strategií, kterou daná společnost podstoupí. Toto riziko může ovlivnit hodnotu cenných papírů společnosti.

Buy

Kupovat.

Buy and hold

Investiční plán na základě historického trendu trhu. Mnoho investorů nakoupí akcie a drží je mnoho let s očekáváním dlouhodobého zhodnocení. Tato strategie je na současných, velmi nestálých finančních trzích příliš riziková.

Buy and write

Poměrně velmi účinná a konzervativní strategie, při které se nakoupí akcie a na tyto akcie se ve stejné chvíli vypíší covered call opce.

Buy on close

Objednávka na koupi cenných papírů na konci obchodní seance v ceně uvnitř závěrečného cenového rozpětí.

Buy on opening

Objednávka ke koupi na začátku obchodního dne.

Buy order

Specifické instrukce makléřovi ke koupi cenných papírů.

Buy stop order

Nákupní příkaz, který je otevřený do té doby, dokud tržní cena nevzroste ke specifikované ceně akcie a v tu chvíli se stane klasickou tržní objednávkou.

Buyback

Situace, kdy se společnost rozhodne koupit od investorů zpět vlastní akcie. Tímto krokem pak sníží počet vydaných akcií a tím pádem získají ostatní držitelé akcií větší část společnosti. Odkup akcií je považován za velmi pozitivní krok. Díky tomu dochází po odkupu akcií často ke zvýšení hodnoty akcií.

Buying on margin

Riskantní strategie zahrnující nákup cenných papírů, derivátů s vypůjčenými penězi. K této strategii musí mít obchodník otevřený speciální účet, který podléhá velmi přísným předpisům komise pro cenné papíry.

Buy-side

Skupina, která má na finanční trhy býčí náhled a kupuje cenné papíry. Opakem je sell-side, která cenné papíry spíše prodává.

Býčí trh (Bull Market)

Období,v jehož průběhu ceny akcií nebo dluhopisů rostou. Obvykle indikuje období ekonomického růstu. Protikladem je medvědí trh.

Býk (bull či hussista)

Slangový výraz pro toho, kdo očekává, že hodnota cenných papírů poroste. Jde tedy o spekulaci na růst. Označením býčí trh rozumíme trh cenných papírů, kdy hodnota cenných papírů stoupá, a je ochota je nakupovat. Opakem býka, resp. býčího trhu, je medvěd, resp. medvědí trh.

Reklama