Reklama
Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Zainvestovaný stavební pozemek

Stavební pozemek, k jehož hranici je vedena zpevněná přístupová cesta, přípojka elektrického proudu, vodovodní přípojka (může být nahrazena vlastní studnou) a přípojka kanalizace (může být nahrazena odpadní jímkou).

Zajištěný fond

(také garantovaný fond) fond, který zajišťuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny.

Zajišťování (hedging)

Vytváření Uzavřených pozic, tj. uzavírání úrokových, akciových, komoditních a měnových pozic. Obecně se jedná o ochranu hodnoty určitého nástroje či portfolia nástrojů proti nepříznivému vývoji úrokových měr, akciového trhu, měnového kursu, cen komodit nebo rizikovosti určitého objektu. Dlouhá pozice v určitém nástroji je kompenzována krátkou pozicí v témž nástroji a naopak. V užším významu se jedná o použití derivátů (tzv. Zajišťovacích derivátů) ke snížení úvěrového nebo tržního rizika konečného uživatele či tvůrce trhu. Nejjednodušším příkladem zajišťování je Pokrytí, kdy se sjedná operace přesně opačná vůči zajišťované operaci. Potom ztráty z jedné operace jsou pokryty zisky z druhé operace. Opakem zajišťování je spekulace.

Základní jmění

Označuje pevné číslo, vyjadřující souhrn peněžních a nepeněžních vkladů všech majitelů v dané společnosti. Základní jmění je tedy tvořeno hodnotou vkladů vnesených jednotlivými společníky do společnosti a dále hodnotou pohledávek společnosti vůči společníkům za splacení jejich ještě nesplacených vkladů.

Zaknihované cenné papíry

Cenné papíry, které se zaznamenávají v elektronické podobě centrálního datového registru (Středisko pro cenné papíry).

Zákon o cenných papírech

Zákon č. 591/ 1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanecké akcie

Emise podnikových akcií pro vlastní zaměstnance (podle stanov společnosti mohou mít určité výhody). Zaměstnanecké akcie znějí vždy na jméno, souhrn částí jmenovitých hodnot všech zaměstnaneckých akcií, nepodléhajících splacení nesmí překročit 5 % základního jmění společnosti.

Záruka (guarantee)

Finanční nástroj u něhož jeden partner zaplatí druhému partnerovi jeho ztrátu z pohledávky za dlužníkem v případě že dlužník neprovede platbu věřiteli.

Zástavce

Osoba, která zastavila svůj majetek (nemovitost, pohledávku) ve prospěch instituce, která mu poskytla půjčku. Nemusí jím být pouze dlužník, ale může jím být i jiná osoba.

Zástavní právo

Pokud je dávána nemovitost do zástavy, má bankovní ústav (stavební spořitelna, hypotéční banka) právo při neplnění s klientem smluvně sjednaných podmínek podle zástavní smlouvy objekt prodat. Váže se vždy k nemovitosti nebo pohledávce. Trvá do doby, dokud nemovitost nezanikne nebo dokud pohledávka nebude uhrazena, potom zástavní právo zaniká (o vymazání zástavního práva z katastru nemovitostí se musí vždy požádat).

Zatímní list (provisional security)

Podle zákona č. 513/1991 Sb.(obchodní zákoník) pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem do obchodního rejstříku (nesplacená akcie), vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

Závazek (liability)

Částka dlužná mezi dvěma partnery z pohledu dlužníka.

Zero uptick

Cena, která je stejná jako předchozí transakční cena, ale je větší než nejposlednější rozdílná transakční cena. Může se také nazývat zero - plus tick. Opakem je zero - minus tick.

Zisk na akcii

viz. earning per share

Zjištěné pohledávky

Pohledávky, které byly uznány správcem a nebyly popřeny žádným z konkurzních věřitelů, přičemž pokud by pohledávku popíral úpadce, neměl by takový úkon pro zjištění pohledávky význam.

Zjištění konkursní podstaty

Vypracování soupisu majetku (podstaty) správcem konkursní podstaty na základě seznamu předaného úpadcem.

Zpeněžení konkursní podstaty

Prodej věcí v dražbě a mimo dražbu, který provádí správce konkursní podstaty, a vymáhání pohledávek.

Zrušení konkursu

Rozhodnutí soudu o ukončení konkursního řízení. V usnesení o zrušení konkursu zprostí soud správce konkursní podstaty funkce.

Zvláštní přezkumné jednání

Jednání nařízené soudem, jehož předmětem je přezkoumání pohledávek přihlášených po stanovené lhůtě. Teprve po ukončení tohoto jednání lze pozdě přihlášené pohledávky zahrnout do seznamu pohledávek.

Zvláštní správce konkursní podstaty

Fyzická osoba zapsaná v seznamu správců vedeném u krajského soudu, kterou soud ustavuje pro pomoc správci konkursní podstaty v určité oblasti (např. pro nemovitosti)

Životní minimum

Zahrnuje částku k zajištění nezbytných nákladů na domácnost a částku k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb členů rodiny. Podle zákona bývá s ohledem na růst nákladů měněno.

Reklama