Reklama
Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

M&A International Inc.

Je celosvětová síť nabízející zdroje více než 40 nezávislých poradenských firem v oblasti fúzí a akvizic a firem zaměřených na investiční bankovnictví ze 30 zemí světa všech kontinentů kromě Antarktidy. Tato síť byla vytvořena kvůli snadnější výměně informací, nápadů a kontaktů a především pro uzavírání obchodů. Je zaměřena na transakce na středním trhu při obratech podniků od 10 do 500 miliónu dolarů. V roce 2001 uzavřely členské firmy 226 těchto transakcí v celkové hodnotě 5 biliónů EURO, průměrně tedy jeden ukončený obchod každý pracovní den.

Maastrichtská kritéria

Deficit veřejných rozpočtů nesmí být vyšší než 3% hrubého domácího produktu (HDP), celkový veřejný dluh nesmí překročit 60% HDP, průměrná míra inflace v posledním roce může překročit průměr tří zemí EU s nejnižší inflací maximálně o 1,5 proc. bodu, průměrné dlouhodobé úrokové sazby v posledním roce mohou překročit maximálně o 2 proc. body průměr těchto sazeb ve třech zemích UE s nejnižší inflací, země musí být po dobu nejméně dvou let zapojena v evropském kursovém mechanismu (ERM II) a vývoj kurzu její měny musí být stabilizovaný

MACD

Jeden z nejpopulárnějších technických indikátorů sestrojený Gerardem Appelem a hojně propagovaný Dr.Alexanderem Elderem. Trendový indikátor využívající dvou exponenciálně vyhlazených klouzavých průměrů k odhadu pohybu cen v budoucnu.

Majority ownership

Vlastnictví více než 50% z firemních hlasujících akcií; nebo o něco méně, v případě, že zbývající vlastnictví je dostatečně rozdělené.

Makléř

Obchodník s cennými papíry, který má licenci vydanou Komisí pro cenné papíry (KCP). Důslednější charakteristiku ve smyslu platné legislativy najdete zde.

Managed account

Účet, na kterém jeho držitel dává svému makléři právo kupovat a prodávat cenné papíry. Tato forma účtu se někdy nazývá také jako kontrolovaný účet.

Management Fee

Poplatek za správu portfolia vyplacený správcovi. Vyjadřuje se v procentech per annum, typické hodnoty se pohybují od 0,5% průměrné roční hodnoty portfolia (fondy peněžního trhu) až po 2% (akciové a některé smíšené fondy).

Manažerská opce

Zjednodušeně právo koupit si akcii (akcie) manažerem vedené firmy i po určité době, za cenu z období, kdy byla opce ujednána. V okamžiku, kdy dojde k růstu cen akcií, může manažer realizovat z opce na jednu akcii zisk odpovídající rozdílu mezi cenou akcie v době, kdy na ni získal opci, a cenou akcie v době, kdy opce využije.

Margin

Často jsou při nákupu akcií využívány tzv. maržové účty, které umožňují nakoupit akcie na úvěr. Broker poskytuje dodatečné finanční prostředky (za které klient platí úrok) na nákup akcií, přičemž se ručí akciemi. Pokud akcie rostou, vše je v nejlepším pořádku a klient vydělává (navíc jsou výdělky znásobeny díky tzv. pákovému efektu, kdy klient vydělává nejen ze svých, ale i z vypůjčených peněz). Do problému se portfolio klienta dostává v případě poklesu ceny nakoupených akcií a situace může vyústit až v tzv. margin call. Jinými slovy: ručení v podobě klesajících akcií jež není dostačující a broker požaduje doplnění peněz. V krajním případě (klient nestihne či nemůže dodat peníze) broker rozprodá akcie.

Margin call

Požadavek makléře k doplnění ztrátových pozic do minimální výše. Zjednodušeně vložení více peněz na Váš obchodní účet, abyste zabránili zlikvidování ztrátových pozic.

Markdown

Rozdíl mezi nejvyšší cenou nabídky, která je známá mezi obchodníky a nejnižší cenou, kterou obchodník zaplatí zákazníkovi.

Market

Charakterizovaný vysokou volatilitou a velkými rozdíly mezi cenou nabídky a poptávky.

Market capitalisation

Hodnota akcií společnosti na akciovém trhu, získaná znásobením současné ceny akcie a počtem vydaných akcií.

Market if touched

Příkaz držený s makléřem v hale, který se stává příkazem uskutečnění obchodu ve chvíli, kdy se cena cenného papíru dotkne požadované hodnoty.

Market maker

Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v systému obchodování SPAD na Burze cenných papírů.

Market making

Péče o kurz. Většina emitentů se zavazuje průběžně kotovat nákupní a prodejní kurzy pro emitované cenné papíry (jedná se tedy o stanovování bid a ask kurzů). Tím se automaticky zabezpečuje likvidita těchto cenných papírů.

Market on close

Specifikace příkazu, který vyžaduje od makléře, aby obdržel nejlepší možnou cenu při uzavírání obchodu, které probíhá během posledních 5 minut obchodování v příslušném dni.

Market on open

Kupní nebo prodejní objednávka, ve které makléř provede příkaz při otevření trhu. To order provede v otevíracím obchodním rozpětí.

Market opening

Otevření trhu.

Market order

Instrukce makléři okamžitě prodat nejlepší možné nabídce nebo nakoupit od nejlepší možné nabídky.

Market risk

Nejistota výnosů přisuzovaná nestálosti celého trhu.

Market sentiment

Psychologie davu, typické měřítko bullish (býčích) nebo bearish (medvědích) postojů mezi investory a obchodníky.

Market timer

Ten, kdo věří, že mùže předpovídat pohyb trhu do budoucna.

Market timing

Používání analytických nástrojů k vymýšlení metod vstupů a výstupů.

Market value

Tržní hodnota společnosti nebo komodity určená investory a obchodníky.

Marketability

Míra schopnosti daného cenného papíru ke koupi nebo prodeji. Pokud se daný cenný papír obchoduje velmi aktivně, říkáme, že má dobrou marketabilitu. Marketabilita je podobná likviditě, až na to, že likvidita udává jak moc se s daným cenným papírem obchoduje, zatímco marketabilita udává pouze to, že daný cenný papír bude dobře prodejný.

Mark-to-Market

Proces přehodnocení všech otevřených pozic za pomoci aktuálních tržních cen. Za pomocí těchto nových hodnot jsou pak určeny požadavky na margin.

Markup

Rozdíl mezi nejnižší aktuální cenou nabídky známou mezi makléři a nejvyšší cenou, kterou makléř účtuje zákazníkovi.

Martingale system

Taktický systém, používaný profesionálními gamblery v casinu, který vyžaduje zdvojnásobení vkladu po každé ztrátě, abyste výhrou získali zpět původně vsazený obnos.

Maržová výzva (margin call)

Požadavek makléře, aby klient při maržovém obchodování složil další peněžní prostředky nebo cenné papíry na svůj účet, protože hodnota účtu klesla díky negativnímu vývoji otevřeného obchodu níže, než velikost účtu umožňuje.

Maržové obchody

Forma investování do cenných papírů. Jedná se o přijetí úvěru od makléře na splacení koupě cenných papírů, úhradu určitého procenta ceny cenných papírů investorem (např. 30%) a poskytnutí koupených cenných papírů jako kolaterál. Takto mohou investoři vlastnit cenné papíry, aniž jsou schopni je financovat. Marže však vystavují investory potenciálně velkým ztrátám. Protože velké procento koupených cenných papírů je financováno vypůjčenými penězi, investor takto používá velký pákový mechanismus. Výnosnost či ztrátovost počáteční investice investora je tak znásobena. Tato metoda může být extrémně zisková (i po úhradě úroků z vypůjčených prostředků) ale také extrémně ztrátová. Při pohybu trhu proti investorovi makléř může požadovat po investorovi další peněžní prostředky nebo cenné papíry (maržová výzva nebo-li margin call). Maržové obchodování obvykle využívají hedžové fondy. Je možné jej také využít k mostovému financování u systému rolujícího vypořádání, kdy investor, který nakupuje a poté vzápětí prodává cenné papíry, musí uhradit koupené cenné papíry před tím, než obdrží úhradu za prodané cenné papíry (na rozdíl od periodických obchodních systémů, kdy všechny obchody během účetního období se vypořádají ve stejném okamžiku, a to na konci účetního období).

Maturity

Datum vypořádání nebo splatnosti finančního instrumentu.

Mean return

Průměrná očekávaná návratnost dané investice nebo portfolia, kde jsou zváženy všechny možné výsledky.

Medium cap

Jedná se o společnosti se střední tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za střední tržní kapitalizaci považuje kapitalizace v pásmu 1 až 5 miliard dolarů).

Medium-term

Doporučení pro střednědobý horizont.

Medvěd (bear či baissista)

Slangové označení pro osobu, která je přesvědčena o budoucím poklesu cen cenných papírů, tudíž jde o spekulaci na pokles. „Medvědi“ při obchodování využívají tzv. prodeje nakrátko. V případě medvědího trhu hovoříme o trhu cenných papírů, kde ceny cenných papírů klesají, opakem medvěda, resp. medvědího trhu, je býk, resp. býčí trh.

Medvědí trh (Bear Market)

Období, kdy ceny akcií nebo dluhopisů klesají. Obvykle indikuje období poklesu ekonomické aktivity. Protikladem je býčí trh.

Mental stop-loss

Příkaz na okamžité ukončení obchodu, který máte v hlavě, místo abyste jej měli předem stanovený u Vašeho makléře a tak jej zrealizovali automaticky.

Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (International swaps and derivatives association, Inc.,

Instituce založená v USA v roce 1984. Do roku 1994 zkratka ISDA znamenala International swap dealers association. Deset investičních dealerů a bankéřů aktivních na swapovém trhu se začalo neformálně scházet, aby diskutovali o metodách standardizace dokumentace, používané u swapových transakcí. ISDA zahrnovala poskytovatele i uživatele služeb. Základním zaměřením instituce byla od počátku derivátová dokumentace. Kromě toho ISDA později vytvořila koeficienty navýšení (add-on) pro účely kapitálové přiměřenosti. Rámcová smlouva ISDA z roku 1992 (ISDA master agreement, 1992) je hlavní derivátovou rámcovou smlouvou.

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (International organization of securities commis

Vznikla v roce 1974 z popudu Světové banky a Organizace amerických států jako americká organizace s původním názvem Interamerican association of securities commissions and similar organizations. Účelem bylo pomoci v rozvoji trhů s cennými papíry v Latinské Americe. Aktivity během prvního desetiletí se omezily na výroční konference. V roce 1983 tato organizace rozšířila svou platformu na celosvětovou. V roce 1998 byly za členy přijaty japonské a německé strany.

Mezinárodní účetní standardy (International accounting standards, IAS)

Soubor účetních standardů, publikovaných Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC). Dosud byl publikován koncepční rámec přípravy a prezentace finančních výkazů (framework for the preparation and presentation of financial statements), 34 mezinárodních účetních standardů (IAS 1 až IAS 41) a 30 interpretací IAS (SIC-1 až SIC-33). Mezinárodní účetní standardy jsou založeny na principu, že operace se účetně zachycují podle podstaty a ekonomické reality a nikoli podle právní podstaty (substance over form).

Micro cap

Jedná se o společnosti s minimální tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za minimální tržní kapitalizaci považuje kapitalizace nepřesahující 250 milionů dolarů). Toto označení se příliš často nepoužívá, zpravidla se tyto firmy počítají do skupiny small capů.

Mid cap

Tržní kapitalizace od $1miliardy do $5 miliard.

Míra návratnosti

Jiný termín pro míru výnosu (doslovný překlad anglického \"\"rate of return\"\").

Míra obratu portfolia (Turnover Rate)

Indikuje, jak aktivně jsou obchodovány cenné papíry v portfoliu fondu za poslední rok. Vyšší míra obratu portfolia znamená vyšší náklady na obchodníky. Tyto náklady mohou snížit výnosy podílníků, z důvodu snížení zisků (zvýšení ztrát) při obchodování s cennými papíry.

Mode

Průměr, který zjistíme určením nejčastěji frekventované hodnoty ve skupině hodnot.

Modifikovaná durace

Vážený průměr dob peněžních toků pevně úročených instrumentů, kde váhami jsou současné hodnoty příslušných peněžních toků pevně úročených instrumentů. Představuje měřítko citlivosti ceny pevně úročených instrumentů na změny úrokových sazeb.

Momentum

Síla a rychlost změny dnešní ceny od určitého, neměnného počtu dní v historii.

Momentum filter

Měřítko změny strmosti výchozího trendu v určitém časovém období.

Momentum indicator

Indikátor technické analýzy, pomocí kterého se obchodníci snaží předpovědět budoucí vývoj ceny na základě minulých cen a objemu obchodů. Momentum indikátory prakticky udávají, jakou má cena sílu a jak rychle se mění v závislosti na porovnávaných datech.

Money flow

Technický indikátor, který se vypočítá vynásobením změny ceny akcie počtem zobchodovaných akcií. Money flow je pozitivní když akcie vzrůstá a negativní když klesá. Indikátor se používá na zjištění momenta cenového trendu.

Movement

Změna v ceně a/nebo v hodnotě cenného papíru.

Moving average

Klouzavý průměr - aritmetická střední hodnota nebo průměr řady cen během daného období. Souhrn cen z vybraného počtu časových hodnot, rozdělený celkovým počtem všech hodnot. Pohyblivé průměry zdůrazňují směr trendu, vzrůstající moving average značí bull trend, klesající naopak bear trend.

Moving average crossovers

Bod, kde se na grafu křivky různě dlouhých pohyblivých průměrů navzájem protínají. Odborníci používají těchto protnutí k tvoření nákupních nebo prodejních příležitostí.