Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Factoring

Krátkodobé financování prodejem pohledávek splatných v budoucnosti třetí straně (faktorovi). Faktor přebírá veškerá rizika, spojená s pohledávkami, včetně úvěrového rizika. Riziko správné dodávky zboží a služeb a splnění podkladového kontraktu je na prodávajícím pohledávek (obvykle exportér). Existují dva druhy faktoringu. U diskontního faktoringu (discount factoring) faktor platí diskontovanou cenu pohledávek před jejich splatnostmi. U splatnostního faktoringu (maturity factoring) faktor platí kupní cenu pohledávek při jejich splatnosti. Dlužník obvykle není o prodeji pohledávek uvědomen. V druhém případě prodávající pohledávky přijaté platby ihned směřuje na faktora. Obvykle bývá bez rekurzu, tj. faktor před koupí pohledávek u nich ověřuje úvěrové riziko, neboť přebírá veškeré úvěrové riziko pohledávek.

Failure swings

Neschopnost ceny znovu potvrdit nový vrchol ve stoupajícím trendu a novou spodní mez v klesajícím trendu.

Fair market value

Cena, za kterou je prodejce ochoten prodat své akcie a kupující je ochoten mu za ně zaplatit požadovanou částku.

False breakouts

Nepotvrzené protrhnutí trendu ve směru pohybu ceny.

FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)

Regulační orgán odpovědný za dohled nad pojištěním bankovních vkladů ve spojených státech.

FED (Federální rezervní systém)

Obdobou České národní bandy je americká centrální banka známá pod označením FED. Mužem číslo jedna je Alan Greenspon, jehož projevy jsou trhem bedlivě sledovány. Dnes má na starosti měnovou politiku, regulaci bankovního sektoru, udržování stability finančního systému a zajištění určitých finančních služeb některým subjektům. Veledůležitým orgánem je FOMC (Federal Open Market Committee), což je výkonný výbor vykonávající měnovou politiku.

FFF

Zkratkou FFF, vycházející z angličtiny, jsou někdy také nazývání tzv. business angels (andělé). FFF znamená: Family (rodina), Friends (přátelé) a Fools (hlupáci).

Fibonacci Ratio

Poměr mezi 2 jakýmikoliv po sobě jdoucími čísly Fibonacciho řady, známé jako (f). Poměr každého čísla k následujícímu většímu číslu je přibližně 0.618 a k následujícímu menšímu číslu je přibližně 1.618. Fibonacci ratio slouží k určování cílových cen trend

Fill

Provedený příkaz nakoupení nebo prodání cenných papírů.

Fill order

Příkaz, který musí být okamžitě vyřízen.

Filter

Zařízení nebo program, který třídí data, signály nebo informace podle předepsaných kritérií.

Finanční derivát (financial derivative)

Souhrnný pojem pro úrokový derivát, měnový derivát,akciový derivát a úvěrový derivát. Avšak podle mezinárodních účetních standardů se tato definice rozšiřuje o derivát, u něhož se nepředpokládá brutto vypořádání komodity, tj.nepředpokládá se dodávka podkladové komodity.

Finanční páka (Laverage)

Vypůjčené peníze jsou použity na investiční účely. Může to zvýšit zisky nebo ztráty a snížit riziko

Finanční trh

Se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují. Finanční trh je místo, kde subjekty (investoři) nabízejí svůj volný finanční kapitál subjektům, které tento kapitál potřebují k pokrytí svých investic.

Fixing

Je typem obchodování na Burze cenných papírů Praha, který spočívá v tom, že objednávky na nákup určitého cenného papíru od obchodníků s cennými papíry se průběžně shromažďují a v předem stanovený čas je určen (zafixován) jediný kurz, za který je cenný papír zobchodován, přičemž při uspokojování poptávky dostávají přednost ti obchodníci, kteří nabídli nejvyšší cenu.

Fixní dluhopis

Kupónová sazba je neměnná po celou dobu životnosti dluhopisu.

Flag

Vlajka. Obrazec technické analýzy, který vznikne prudkým vzrůstem, či poklesem skupiny cen a vyústí v pohyb opačný ke směru vlajky.

Flash fill

Příkaz provedený ihned signálem rukou v burzovní hale.

Flat / Square

Dealerský žargon používaný při podpisu pozice, která byla zcela opačná, t.j. nakoupíte $500 000 dolarů a pak prodáte $500 000 dolarů, čímž vytváříte neutrální (flat) pozici.

FLEX Opce (flexible exchange option)

Burzovní opce avšak méně standardizovaná než tradiční burzovní opce. Standardizace se týká pouze splatnosti a realizační ceny.

Float (free float)

Počet cenných papírů, se kterými je možné na trhu volně obchodovat (udává se v procentech z celkového objemu emise). Například internetové společnosti zpravidla při svých IPO uplatňují taktiku malého floatu (někdy menšího než 20 %), čím se vytváří tlak na růst ceny.

Floater

Obligace s proměnlivým zúročením.

Floating rates

Proměnlivé devizové kursy, automatické určení příslušných devizových kurzů tržními silami, ne národními rezervami.

Floating securities

Cenné papíry v oběhu.

Floating supply

Pohyblivá zásoba, pohotová nabídka, v terminologii městských obligací celková částka cenných papírů považovaných za připravené k okamžitému nákupu v rukou dealerů a spekulantů.

Floor

Dolní mez, parket, burzovní hala.

Floor partner

Parketový partner, člen burzy a partner makléřské firmy, který provádí obchodní transakce firmy v burzovní hale.

Floor report

Burzovní zpráva, potvrzení vyřízeného příkazu na obchodním parketu burzy, jako je cena, počet akcií a název akcie.

Floor trader

Člen burzy obchodující na parketu (na své vlastní konto).

Floor-plan insurance

Pojištění burzovního inventáře, pojištění dealerova inventáře v burzovní hale na ochranu bankovního vlastního podílu na inventáři.

Fluctuation

Kolísání, fluktuace, výraznější vzestupy a sestupy cen.

Fluid savings

Úspory, které nebyly utraceny ani investovány.

Flurries

Přechodné rozrušení na burze, nečekaná, krátkodobá fluktuace cen v obchodu s cennými papíry, obvykle vyvolaná zprávami.

Fond fondů

Je fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené ze specializovaných fondů. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

Fond peněžního trhu

Fond, který investuje do kvalitních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti, jako jsou pokladní poukázky, státní dluhopisy, dluhopisy největších bank a nejkvalitnější podnikové dluhopisy, krátkodobé termínované obchody s dluhopisy a krátkodobé terminované vklady.

Fondy rizikového kapitálu

Fondy rizikového kapitálu spravují peníze svých investorů - jiných investičních a penzijních fondů a jednotlivců. Vybírají investiční příležitosti hlavně z řad nadějných firem hledajících kapitál pro svůj rozvoj. Jedná se o výrazně rizikovější investici než do akcií, proto se tyto fondy více zapojují do vedení firmy a koordinace jejího růstu. Poskytují nejrůznější konzultace a know-how.

For a turn

Na obrátku, koupě nebo prodej akcií s očekáváním rychlého, i když malého zisku.

For deposit only

Jen pro vklad, omezení indosace limitující eskontovatelnost šeku.

Forced loan (sale)

Vynucená půjčka (vynucený prodej).

Foreign correspondent:

Zahraniční korespondent, banka v jiné zemi sloužící jako agent banky udržováním dostatečných zůstatků.

Foreign Exchange (Forex, FX)

Souběžný nákup jedné měny a prodej druhé.

Forfaiting

Stejně jako u faktoringu se jedná o financování prodejem pohledávek splatných v budoucnosti třetí straně (forfsiterovi). Forfaiter přebírá veškerá rizika, spojená s pohledávkami, včetně úvěrového rizika. Riziko správné dodávky zboží a služeb a splnění podkladového kontraktu je na prodávajícím pohledávek (obvykle exportér). Obvykle bývá bez rekurzu, tj.forfaiter před koupí pohledávek ověřuje u nich úvěrové riziko, neboť přebírá veškeré úvěrové riziko pohledávek. Forfaiting se od faktoringu liší tímto: - Předmětem faktoringu jsou obvykle neobchodovatelné pohledávky, zatímco předmětem forfaitingu jsou obvykle obchodovatelné pohledávky , - Předmětem faktoringu je skupina pohledávek, zatímco předmětem forfaitingu je jedna pohledávka, - U faktoringu je běžné, že se financuje méně než 100% pohledávek, zatímco u forfaitingu se běžně financuje 100% pohledávek , - Faktoring se obvykle týká krátkodobého financování, zatímco forfaiting představuje střednědobé a dlouhodobé financování , - Faktoring obvykle představuje tiché financování (tj.dlužník obvykle není o prodeji pohledávek uvědomen), zatímco u forfaitingu je pravidlem, že dlužník je o prodeji pohledávky uvědomen vždy.

Forward

Závazek kupujícího koupit určité množství podkladového aktiva k určitému dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat dané množství podkladového aktiva za stejných podmínek. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC.

Forward Points

Body přidané nebo odečtené od aktuálního směnného kursu při vypočítávání ceny forwardu.

Franchising

Určitý druh licence, kterou poskytne jedna firma (franchisor) firmě druhé (např. obchodní název, speciální technologii apod.). Obě firmy jsou přitom právně samostatné.

Front month

První měsíc splatnosti v řadě měsíců.

Front office (front office)

Oddělení ve finanční instituci, ve kterém dochází k sjednávání obchodů.

Fundamentalist

Investor, který používá fundamentální analýzu.

Fundamentální analýza

Analýza se zabývá vnitřní hodnotou akcie, která je srovnávána s tržní cenou a určuje, zda akcie je nadhodnocena, podhodnocena nebo správně oceněna. Modely této analýzy jsou založeny na fundamentálních datech (zisky, tržby, očekávaný růst zisku a dividend apod.).

Fundamentals

Teorie, která věří, že vývoj cen akcií může být předpovězen sledováním odpovídajících dat a statistik.

Future volatility

Předpověď jak může vypadat nestálost trhu v budoucnu.

Futures

Závazek kupujícího koupit určité množství podkladového aktiva k určitému dni v budoucnu dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat dané množství podkladového aktiva za stejných podmínek. Futures se obchodují pouze na burzách (opčních a termínových), nikoli na OTC.

Fúze

Dohoda podnikatelů o splynutí jejich podniku v jediný podnik. Splynutím buď všechny podniky zanikají a vzniká nový podnik, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní jsou do něj integrovány.

Reklama