Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Kapitalizace pohledávek

Převedení vybraných položek pohledávky do jiné podoby např. cenných papírů, kterými lze snadněji manipulovat.

Kapitalizační fond

Fond, který nevyplácí žádné výnosy, ale reinvestuje je.

Kapitálová přiměřenost (capital adequacy)

Měření finančního rizika daného subjektu a stanovení odpovídající minimální úrovně kapitálu.

Kapitálové životní pojištění

Je kombinací pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění osobám oprávněným v pojistné smlouvě (oprávněné osobám). V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému.

Kapitálový trh

Kapitálový trh je podmnožinou finančního trhu a je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, resp. s těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy).

Kill

Stornování objednávky, která sice byla umístěna, ale ještě se neuskutečnila.

KOBOS (kontinuální obchodování)

Typ obchodování na BCPP, kdy k uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládání objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority.

Kolaterál (collateral)

Aktivum (např. cenné papíry) převedené na stranu, mající úvěrovou angažovanost vůči partnerovi. V případě selhání partnera strana může aktivum prodat a výnos použít k úhradě pohledávky za partnerem.

Kolektivní investování

Podnikání, jehož předmětem činnosti je shromažďování peněžních prostředků a jejich zhodnocování. Za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu investiční společností.

Komise pro cenné papíry (KCP: Czech Securities Commision)

Správní úřad pro oblast kapitálového trhu, posláním KCP je svou činností přispívat k rozvoji a ochraně kapitálového trhu.

Komisionářská smlouva

Smlouva mezi klientem a makléřem, která zplnomocňuje makléře za určitou provizi k nákupu nebo prodeji cenných papírů klienta.

Konečná zpráva

Zpráva o zpeněžení konkursní podstaty, kterou podává soudu správce konkursní podstaty. Hlavní součástí konečné zprávy je určení výše výtěžku zpeněžení, který bude rozdělen mezi věřitele, a pohledávek, které z něho mají být hrazeny.

Konkurs (konkursní řízení)

Řízení zahájené na návrh dlužníka, věřitele nebo likvidátora usnesením konkursního soudu.

Konkursní podstata

Majetek podléhající konkursu sloužící k uspokojení věřitelů, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkursu a kterého nabyl za konkursu (např. majetek nabytý provozem podniku úpadce během konkursního řízení).

Konkurz

Je proces, který soud prohlásí na společnost (dlužníka), která je v úpadku za účelem uspořádání majetkových poměrů dlužníka. Cílem konkurzu je dosažení poměrného uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku.

Konsolidace akcií

Proces, při kterém dochází ke sloučení emise. Například máme 1.000 akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Při konsolidaci akcií v poměru 10:1 se počet vlastněných akcií zmenší 10x a současně se 10x zvýší nominální hodnota: získáme tak 100 akcií s nominální hodnotou 1.000 Kč. Celkový majetek v akciích zůstává nezměněn. Opakem konsolidace akcií je štěpení akcií (split).

Konvergenční (Maastrichtská) kritéria

Deficit veřejných rozpočtů nesmí být vyšší než 3% hrubého domácího produktu (HDP), celkový veřejný dluh nesmí překročit 60% HDP, průměrná míra inflace v posledním roce může překročit průměr tří zemí EU s nejnižší inflací maximálně o 1,5 proc. bodu, průměrné dlouhodobé úrokové sazby v posledním roce mohou překročit maximálně o 2 proc. body průměr těchto sazeb ve třech zemích UE s nejnižší inflací, země musí být po dobu nejméně dvou let zapojena v evropském kurzovém mechanismu (ERM II) a vývoj kurzu její měny musí být stabilizovaný

Konvertibilní (proměnitelné) obligace

Zakládají majiteli dluhopisu právo požadovat ve lhůtě v nich stanovené jejich výměnu za akcie společnosti. Uplatní-li majitel proměnitelné obligace své právo ve stanovené lhůtě, společnost je povinna zvýšit základní jmění a nově emitované akcie vyměnit za dluhopisy. Pokud majitel obligace právo neuplatní, zůstává dál věřitelem společnosti a má právo jen na vrácení zapůjčené částky včetně stanovených úroků.

Konvexita

Konvexita je veličina, která upřesňuje informaci, kterou poskytuje durace. Vztah mezi mírou výnosu do doby splatnosti a cenou oblikace není totiž lineární, ale konvexně zakřivený. Míru tohoto zakřivení udává právě konvexita. Matematicky lze konvexitu vyjádřit též jako druhou derivaci kurzu obligace podle výnosu do doby splatnosti.

Kotace

Cena za nákup a prodej cenného papíru.

Kótování akcií

Přihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativně náročný proces spojený s dodatečnými finančními i informačními náklady pro emitenta, které však zvyšují jeho prestiž a důvěryhodnost jeho akcií.

Kovenant

Druh cenného papíru, podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce.

Krátká pozice (short position)

Situace, kdy subjekt má závazek dodat určitý nástroj (např. dluhový nástroj, akcii nebo komoditu), nebo spotově prodal nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo prodal tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota krátké pozice se snižuje. Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na pokles hodnoty nástroje. Krátké pozice se označují záporným znaménkem.

Krátký prodej (short sale)

Prodej aktiv, která osoba nevlastní. Aktiva osoba získá vypůjčením či repo obchodem. Tím vzniká krátká pozice.

Kupón

Závazek emitenta dluhopisu vyplácení úroků, termíny a místo splátek.

Kurz

Jiný výraz pro tržní cenu cenného papíru anebo pro hodnotu měny na devizovém trhu. U akcií a cizích měn se kurz vyjadřuje v měnových jednotkách, ale u dluhopisů je obvyklé udávat kurz v procentech z nominální hodnoty, protože je tak možné očistit cenové výkyvy od alikvotního úrokového výnosu.

Kurz index

Je index, který nezohledňuje dividendové platby společností vybraných do indexu.

Kurz podílového listu

Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je shodná s hodnotou majetku fondu připadající na jeden podílový list.

Kurzové riziko (měnové)

Riziko ztráty v případě změn měnových kurzů.