Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Sales tax

Daň přidaná k běžné prodejní ceně výrobku.

Samurai bonds

Dluhopisy, které jsou emitovány v japonském jenu a obchodovány na tokijské burze, nicméně emitent není japonským rezidentem.

Scalpers

Obchodníci, kteří obchodují během jednoho dne a uskuteční v každém obchodním dnu stovky obchodů.

Scoring

Hodnocení podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků.

Seasonality

Shodná a předpovídatelná změna činnosti trhu, která se vyskytuje za shodných a předpovídatelných událostí. Velmi vhodné pro obchodování s komoditami.

SEC (Securities and Exchange Commission)

Komise pro cenné papíry a burzy v USA.

Secondary market

Trh, ve kterém investor kupuje cenné papíry od jiného investora, místo aby je kupoval přímo od vydavatele akcií, jako v případě primárního trhu.

Sector

Část trhu, společnosti, průmyslu, nebo ekonomiky, jejichž součásti mají podobné charakteristické rysy. Akcie obchodované na US trhu jsou seskupené do různých sektorů, které odpovídají jejich businessu. Např. společnost Merck patří do sektoru zdravotnictví, Citibank do finančnictví, Microsoft do technologie, atd.

Sector spider

viz. indexová akcie.

Securities fraud

Zločin, ve kterém byla porušená práva a povinnosti při investování s cennými papíry.

Securitizace

Podle Mezinárodních účetních standardů se jedná o proces, kdy finanční aktivum se transformuje na Cenný papír zajištěný aktivy. Obvykle se takto označuje převod pohledávek (často relativně nelikvidních), které vytvořila finanční instituce, do jiného subjektu (např. Společnost se speciálním účelem) s tím, že tento subjekt emituje své cenné papíry kryté převedenými aktivy. Cenné papíry se prodají na kapitálovém trhu investorům. Cenné papíry obvykle mají různé priority splácení. Průběh splátek může být bez rekurzu či s rekurzem. V mnoha případech se tak investorům podaří prodat špatná aktiva za cenu, která je vyšší než cena při přímém prodeji těchto aktiv. Investoři se nechají přesvědčit, aby za vysokou cenu koupili něco, co je v podstatě špatné. Této lsti se dosáhne tím,že operace je pro investory silně neprůhledná, neboť pouze finanční instituce převádějící pohledávky dobře ví, jakou hodnotu sekuritizovaná finanční aktiva ve skutečnosti mají. Někdy se sekuritizací také rozumí nahrazení financování podniků bankovními úvěry emisí podnikových dluhových cenných papírů.

Seed capital

Je to počáteční financování.

Sekundární trh

Trh, kde se obchoduje s již dříve vydanými cennými papíry.

Sell

Prodat.

Seller\'s market

Trh, kde je více kupců než prodejců a z toho vyplynou vysoké ceny.

Selling flat

Cena, která ani neroste ani neklesá. Možno nazvat také pohybem do strany.

Selling short

Půjčování a následné prodávání cenných papírů se záměrem nahradit tuto půjčku za nižší cenu. Selling short je naprosto stejné jako buying long, pouze se vymění nákupní ceny za prodejní a vice versa. Zisk je rozdíl mezi prodejní (vstupní) cenou a nákupní cenou.

Sentiment

Měření nálady daného investora nebo celková investující veřejnost, buď situace na burze se stoupajícími cenami nebo nemotorná.

Session

Časové období od otevření do uzavření trhu. Jinými slovy nazývané také trading session.

Settlement

Cena, za kterou jsou všechny nevyřízené pozice označeny na trhu. Typicky je to uzavírající cena na konci obchodního dne.

Shareholder

Vlastník akcií ve společnosti nebo fondu. Jako akcionář máte právo na dividendy a v případě vlastnictví velkého podílu společnosti také hlasovací právo na rozhodování o vlastním chodu firmy.

Short selling

viz. prodej na krátko

Short-term

Doporučení pro krátkodobý horizont.

Short-term gain or loss

Zisk nebo ztráta kapitálu na investici, která byla držena méně než minimální množství času (často rok a den). Krátkodobý zisk má obvykle za následek vyšší daňovou sazbu než dlouhodobý zisk

Schůze konkursních věřitelů

Shromáždění věřitelů svolané soudem v případě, že je toho třeba pro zjištění stanovisek pro další vedení konkursu.

SICAV (Société d´Investissement a Capital Variable)

Typ zahraničních otevřených fondů. Správcem těchto fondů je lucemburská investiční banka Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (KBL). Banka KBL je jednou z největších finančních institucí působících v lucemburském finančním centru. Všechny podílové fondy SICAV spravované KBL podléhají velmi přísné regulaci ze strany lucemburských orgánů státního dozoru. Kombinace tohoto přísného dohledu a vysoké profesionality správce je zárukou bezpečnosti investovaných prostředků a zároveň příslibem možných výnosů.

Slippage

Rozdíl mezi odhadnutou cenou transakce a skutečnou vstupní cenou do trhu.

Složený úrok (Compound Interest)

Peníze uložené v bance vydělávají úroky. Tyto úroky začínají vydělávat další úroky, které jsou výsledkem složeného úročení. Úroky z úroků vznikají i při reinvestování výnosů a dividend u podílových fondů. Z důvodu složeného úročení jsou tak peníze schopny růst rychleji než když jsou zisky z investice vybírány z účtu pryč.

Small cap

Jedná se o společnosti s malou tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za malou tržní kapitalizaci považuje kapitalizace v pásmu 250 milionů až 1 miliardy dolarů).

Small investor

Jednotlivec, který kupuje a prodává malé množství cenných papírů pro sebe samého. Protikladem jsou institucionální investoři.

Smart money

\"Tzv. chytré peníze, jedná se o finanční prostředky poskytované investorem, který kromě peněz přináší podnikateli kontakty, zkušenosti, poradenství ohledně expanze a financí apod. Smart money poskytují \"\"andělé\"\" nebo blue chip investoři.\"

Směnka

Je cenný papír, obsahující směnečné náležitosti stanovené zákonem. Její výstavce se buď sám zavazuje zaplatit určitou částku směnečně oprávněnému majiteli směnky (směnka vlastní) nebo přikazuje jiné osobě, aby zaplatila určitou částku směnečně oprávněnému majiteli směnky (směnka cizí).

Smíšené fondy

Smíšené fondy mají portfolio složeno z dluhopisů a akcií. Jejich cílem obvykle bývá - zabezpečit hodnotu majetku, vyplácet výnosy, zabezpečit dlouhodobý růst nominální hodnoty kapitálu výnosů.

Soft commodities

Tzv.měkké komodity, neboli všechno zboží, které je obchodovatelné na komoditním trhu a není to kov, energie, olej nebo finanční instrument. Příkladem je třeba pšenice.

SPAD

Typ obchodování na Burze cenných papírů Praha, který využívá činnosti tzv. tvůrců trhu

Specialist market

Trh, který nastane tehdy, jakmile dostupné tržní objednávky nestačí vykrývat limitní objednávky a specialisté tak musí pro dokončení transakcí obchodovat pomocí vlastních účtů.

Spekulace (speculation)

Vytváření Otevřených pozic, tj. otevírání úrokových, akciových, komoditních a měnových pozic. Obecně se jedná o převzetí rizik vývoje úrokových měr, akciového trhu, měnového kurzu, komodit či rizikovosti určitého objektu. Dlouhá pozice v určitém nástroji není kompenzována Krátkou pozicí v témž nástroji a naopak. Nepříznivé změny cen nebo úrokových měr naopak budou představovat pro spekulanta ztrátu. Dlouhá pozice v určitém nástroji je spojena se ziskem v případě zvýšení cen nebo úrokových měr. Krátká pozice v určitém nástroji je spojena se ziskem v případě snížení cen nebo úrokových měr. Spekulant má při přebírání rizika určitou představu o pohybu úrokových měr nebo cen. V užším významu se jedná o použití derivátů (tzv. Spekulačních derivátů) k zvýšení tržního nebo úvěrového rizika konečného uživatele či tvůrce trhu. Opakem spekulace je Zajišťování.

Spekulativní

Vyznačující se vysokým stupněm rizika.

SPIDERS (ticker SPY)

Indexová akcie, která kopíruje vývoj burzovního indexu S&P 500.

Spike

Ohromný, dočasný vzrůst nebo propad ceny, či objemu obchodu.

Splátkový prodej

Prodej na splátky. Účelem splátkového prodeje je na základě kupní smlouvy s úhradou kupní ceny ve splátkách umožnit zákazníkovi trvalé užívání movitých věcí.

Splatnost

Datum, kdy končí platnost jakéhokoliv kontraktu. U dluhových nástrojů se obvykle při splatnosti vyplácí jistina.

Split

viz. Štěpení akcií

Split order

Velká objednávka, která je rozdělená na menší části, aby se pak postupně vykonala a neměla velký vliv na pohyb ceny.

Split rating

Cenný papír, který obdrží odlišná hodnocení od dvou nebo více významných ratingových agentur.

Split-adjusted price

Cena akcie po rozdělení upravená pro potřeby historických dat.

Spoludlužník (spolužadatel)

Spoludlužník je ten subjekt, který má témuž věřiteli (jako dlužník) splatit dluh společně a nerozdílně.

Spot month

Právě probíhající smluvní měsíc. Také známý jako čelní měsíc.

Spot Price

Aktuální cena na trhu. K vypořádání spotových transakcí obvykle dochází v průběhu dvou dnů.

Spot prices

Stejné jako Cash price, cena za kterou je zboží prodáváno v konkrétním čase a místě.

Správa cenných papírů

Úschova cenných papírů, při které nemá zákazník vlastnické právo na jednotlivé kusy cenných papírů, ale pouze na nominální hodnotu téhož druhu.

Správce

viz. Obhospodařovatel

Správce konkursní podstaty

Fyzická osoba (nejčastěji advokát či komerční právník) zapsaná v seznamu správců vedeném u krajského soudu. Je to soudem určená osoba, která provádí správu majetku a jedná jménem společnosti, ve které probíhá konkursní řízení.

Správce předběžný

viz. předběžný správce

Spread

Rozdíl mezi cenou bidu a offeru.

Standard & Poor\'s 100

S&P 100. Ze společností uvedených v S&P 500 je to 100 s největší tržní kapitalizací.

Standard deviation

Statistická míra historické volatility společného fondu nebo portfolia, obvykle vypočítaná použitím 36 měsíčních výnosů. Jednoduše řečeno, je to míra rozsahu, ve kterém jsou čísla rozprostřená kolem jejich průměru.

Standard Poors 500 index (SP500)

Sestaven z 500 nejvýznamnějších amerických společností, přičemž kriteriem není velikost tržní kapitalizace. O složení indexu rozhoduje komise. Tento index je považován za standard při měření vývoje amerických akcií.

Standstill agreement

Stabilizační dohoda, úmluva mezi věřitelem a dlužníkem, která upravuje nové podmínky a limity daného úvěru. Typické pro dohodu tohoto typu je odložení platebních závazků.

Start-up

Začínající firma (internetová)

Státní dluhopis

Dluhopis vydávaný státem, vždy bezpečnější dluhopis než podnikový téže země.

Státní pokladniční poukázka

Zvláštní forma dluhopisu se splatností do 1 roku, není vyplácen úrok ve formě kupónu, ale je vydávána pod nominální hodnotou.

Statut

Statut fondu určuje základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Komise pro cenné papíry.

Stavební spoření

Účelová forma spoření, jejímž cílem je řešení bytové situace. Jde v principu o uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech finančního trhu, s neměnnými úrokovými sazbami a stanovenou státní podporou. Tento systém nabízí při vysokém zhodnocení úspor i možnost získat úvěr s nízkou a neměnnou úrokovou sazbou z prostředků fondu stavebního spoření.

Stavební úvěr (ze stavebního spoření)

Účelový úvěr, který poskytuje stavební spořitelna na financování bytových potřeb. Výška stavebního úvěru představuje maximálně rozdíl mezi spořitelem zvolenou cílovou částkou a naspořenou sumou na účtu stavebního spoření v čase, kdy vznikl právní nárok na stavební úvěr, tj. v čase tzv. přidělení cílové částky a za předpokladu, že spořitel splní podmínky bonity a návratnosti půjčených prostředků.

Sterling

Slangový výraz pro Britskou libru.

Stock certificate

Dokument potvrzující právní vlastnictví specifického množství akcií ve společnosti.

Stock exchange

Burza, na které se kupují a prodávají akcie a jejich ekvivalenty. Příkladem je např. NYSE nebo AMEX.

Stock index

Index tržních cen příslušné skupiny akcií. Příklad stock indexu může být např. S&P 500 nebo DJIA index.

Stock Picking

\"Je investiční strategie, která doslova znamená \"\"vybrat (jedinou) akcii\"\". Cílem této strategie je najít individuální akcie (popřípadě cenné papíry obecně), které jsou trhem podhodnoceny.\"

Stock split

Zvýšení počtu akcií společnosti tak, že současní akcionáři mají více akcií ve stejné hodnotě. Tuto strategii většinou volí společnosti, jejichž cena akcie vzrostla na takovou výši, ze pro mnoho drobných investorů se zda být příliš drahá ke koupi. Zjednodušeně to znamená, že když je cena akcie např. 200, lidem se zdá drahá. Společnost tedy rozdělí 1 akcii za 200 na 2 akcie za 100 a tak vlastně tuto \"pomyslně\" drahou akcii zlevní na polovinu.

Stock symbol

Symbol akcie. Tyto symboly slouží ke zjednodušení identifikace desítek tisíc akcií.

Stockbroker

Makléř, který se zabývá s akciemi a akciovými transakcemi .

Stockholder

Osoba vlastnící akcie společnosti nebo společného fondu. Pro akcie společnosti, platí právo na deklarované dividendy a hlasovací právo na určitých firemních záležitostech, včetně správní rady.

Stochastic oscillator

Technický indikátor, který porovnává zavírací cenu cenného papíru s jeho celkovým cenovým rozpětím v daném časovém intervalu. Obecně se předpokládá, že rostoucí akcie budou zavírat blízko jejich nejvyšších cen a naopak klesající akcie budou zavírat na jejich minimech.

Stop and reverse (SAR)

Signál k obrácení současné obchodní pozice. To znamená např., že zrovna máte v trhu pozici a ta jde proti Vám, až projde Vaším stop-loss. Tento stop-loss neslouží k ukončení obchodu, ale k obrácení současné pozice ve směru nového trendu.

Stop Loss Order

Typ pokynu pomocí kterého je při dosažení určité ceny otevřená pozice automaticky likvidována. Často je používána k minimalizaci vystavení se vlivu ztrát, jestliže se trh pohybuje proti investorově pozici. Příklad: jestliže je investor dlouhý v USD při kursu 156,27, může si přát nastavit pokyn stop loss na 155,49 který by omezil ztráty pro případ, že by měl dolar znehodnotit až pod 155,49.

Stop-limit order

Objednávka na koupi nebo prodej příslušných cenných papírů v přesně specifikované nebo v lepší ceně. Objednávka se neprovede dříve, než cenný papír nedosáhne předepsané hodnoty.

Stop-Loss

Technika řízení rizika, při které je obchod zlikvidován, aby zabránil jakémukoliv dalšímu klesání hodnoty Vašeho kapitálu. JEDNA Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ČÁSTÍ OBCHODOVÁNÍ.

Stopped out

Uzavření pozice pomocí stop objednávky.

Stops

Nakupující stop příkazy jsou příkazy předloženy v předem určených cenách nad současnou cenu trhu. Prodávající stop příkazy jsou příkazy předloženy v předem určených cenách pod současnou cenu.

Strategický certifikát

Investiční instrument, který je kombinací transparentní indexové investice a investiční strategie stock picking (zaměřena na vyhledávání podhodnocených titulů, které mají zajímavou perspektivu růstu). Podkladovým aktivem bývá zpravidla akciový koš sestavený emisní bankou podle stanovených kritérii. Těmi bývají číselná kritéria jako nejvyšší dividendový výnos, nízké P/E apod.

StreetTrack

viz. indexová akcie

Strike price

Cena za jednotku, za kterou držitel opce může přijmout nebo doručit výchozí jednotku; také známá jako uplatněná cena.

Strong buy

Silné doporučení kupovat.

Strong sell

Silné doporučení prodávat.

Středisko cenných papírů (SCP)

Vede jednotné evidence zaknihovaných cenných papírů formou registru emitentů (emisí) na účtech majitelů těchto cenných papírů a další služby související s těmito cennými papíry. Slouží jako informační servis pro účastníky kapitálového trhu, obsahující především informace o rozhodnutích Komise pro cenné papíry a vyhláškách Ministerstva financí ČR a informace poskytnuté emitenty, případně majiteli veřejně obchodovatelných cenných papírů.

Supermarket fondů

Program nabízený brokerskými společnostmi, který umožňuje investorům nakupovat fondy různých společností na jeden účet.

Support

Historická cenová úroveň, na které se klesající ceny zastavily a začaly se pohybovat buď do strany nebo obráceným směrem.

Support Levels (Hladiny podpory)

Metoda používaná v technické analýze, která určuje cenový strop a podlahu na které bude daný směnný kurs automaticky korigovat. Opakem je resistance.

Sushi bonds

Eurobondy emitované japonskou společností.

Svolatelný dluhopis (callable bond)

Dluhopis s vloženou opcí (případně s několika vloženými opcemi) s právem emitenta na koupi dluhopisu za stanovenou cenu v určitý okamžik před plánovanou splatností dluhopisu. Evropskou opci (nebo Americkou opci) není možné oddělit od dluhopisu a obchodovat s ní samostatně. Znamená to že emitent kupuje při emisi dluhopisu také opci, přičemž prémie je zahrnuta v jednotlivých kuponech. V porovnání s běžným dluhopisem s pevnými kupony musí být u svolatelného dluhopisu kupony vyšší, tj. investoři za prodanou opci požadují vyšší kupony. Navýšení kuponů diskontované k okamžiku emise dluhopisu představuje opční prémii. Úrokové náklady emitenta (tj. úrokové výnosy investora) jsou v porovnání s běžným dluhopisem vyšší. Pokud se během životnosti svolatelného dluhopisu úrokové míry sníží, pak je pro emitenta výhodné opci realizovat, neboť může emitovat jiné dluhopisy s nižší úrokovou mírou. Rozhodne li se emitent pro realizaci opce, potom tento záměr musí oznámit investorům s určitým časovým předstihem.

Swap

OTC derivát s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. Obvykle se jedná o vypořádání v hotovosti. Prakticky se jedná o kontrakt výměny podkladových nástrojů k určitým okamžikům v budoucnosti, tj. představuje několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů. Vypořádání může být čisté (např. po započtení úrokových plateb a jistin), poločisté (např. bez započtení úrokových plateb, ale se započtením jistin) či hrubé (bez započtení úrokových plateb a jistin). Může se jednat o výměny pevných částek v hotovosti (či případně neznámých částek v hotovosti) v jedné měně za dosud neznámé částky v hotovosti a to v téže měně, (Úrokový swap či Úvěrový swap), o výměnu částek hotovosti v jedné měně za pevné či dosud neznámé částky v jiné měně (Měnový swap), za akciové nástroje (akciový swap) či za komoditní nástroje (komoditní swap).

Swiftové zprávy

SWIFT zkr. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Jde o systém spojení mezi bankami na celém světě, který slouží k mezinárodní komunikaci a i k výměně zpráv. Systém přenáší veškeré zprávy bezodkladně, přičemž jeho obrovskou výhodou je rychlost a bezpečnost. Veškeré přenosy dat jsou enkryptovány. Proti eventuálním změnám v textu jsou veškeré zprávy zabezpečeny tzv. autentikací (klíčování). Aby byla banka připojena na tento systém, musí splnit některé velmi tvrdé bezpečnostní i jiné podmínky. Dokumentární akreditiv - Písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejího klienta (příkazce), že poskytne třetí osobě nebo na její řád (beneficientovi, oprávněnému) určité peněžní plnění, jestliže budou do určité doby splněny podmínky akreditivu (stanovené kupujícím). Dokumentární akreditiv je stále jedním z nejdůležitějších a nejpoužívanějších platebních instrumentů v mezinárodním obchodě. Je však výhodný i v tuzemském obchodě, a to jak při řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak i např. při koupi či prodeji nemovitosti. Dokumentární inkaso - Forma platebního styku, kdy je vydání dokumentů a případně uvolnění zboží podmíněno zaplacením, akceptací směnky či splněním jiných podmínek ze strany dovozce/odběratele. To znamená, že dokumentární inkaso je možné používat jak v tuzemském, tak zahraničním platebním styku. Dokumentární inkaso znamená vždy jen platební závazek pro dovozce/odběratele, nikoli pro banku, která v případě otevření dokumentárního inkasa nevstupuje do platebního závazku, ale pouze zprostředkovává oběh dokumentů a tok peněz.

Swing chart

Druh grafu s nepřerušovanou přímkou načrtnutou z každého cenového extrému do dalšího cenového extrému na základě stanovení technických parametrů. Velice jednoduché a ziskové vyjádření pohybu cen. Podobně jako Point & Figure grafy, swing grafy nepoužívají

Swings

Míra pohybu ceny mezi maximálními vrcholy a poklesy cen.

Swingtrader

Obchodník, který využívá obecně velkých výkyvů v cenách akcií.

Swopce (swaption)

Opce na sjednání Klasického úvěrového swapu. Kupující swapce má právo, aby přijímal pevné úrokové platby a poskytoval proměnlivé úrokové platby.

Symbol

Systém písmen, které identifikují příslušné akcie nebo fondy. Symboly obsahující do třech písmen se používají pro akcie, které se obchodují třeba na NYSE, či AMEX. Symboly s čtyřmi písmeny se používají pro Nasdaq akcie. Symboly s pěti písmeny pak pro zvláštní Nasdaq akcie. Symboly s pěti písmeny, kde na konci je písmeno X se používají pro fondy.

Syndikované úvěry

Úvěr, který je poskytován dvěma a více věřiteli (bankami). Tito věřitelé uzavírají s klientem společnou úvěrovou smlouvu (syndikační) a dále se spolupodílejí na benefitu ze zajišťovacích dokumentů. V praxi se jedná o úvěry větších objemů, nejčastěji střednědobé a dlouhodobé. Tyto úvěry jsou poskytovány jako termínované nebo revolvingové, na všeobecné zdrojové potřeby klientů nebo na konkrétní projekty. Úvěry mohou být poskytnuté resp. využitelné v jedné nebo více měnách.

Šek

Je obligační cenný papír, kdy na základě písemného příkazu výstavce šeku peněžní ústav zaplatí doručiteli nebo osobě uvedené v šeku určitou peněžní částku. Šek je náhradou peněz.

Špinavé peníze

Označení peněžních prostředků, jejichž zdroj je nelegální obchod (například se zbraněmi, s drogami, prostituce). viz. praní špinavých peněz

Štěpení akcií (stock split)

\"Společnost může rozhodnout o zvýšení počtu akcií pomocí štěpení. Při štěpení nedochází ke změně celkové tržní kapitalizace ani podílu stávajících akcionářů na společnosti. Předpokládejme, že investor vlastní 100 akcií, tržní cena je 100 USD a štěpit se bude v poměru 2:1. Výsledek je pak následující: investor vlastní 200 akcií, ale tržní cena jedné akcie je 50 USD. Hlavním důvodem je zvýšit likviditu a \"\"na oko zlevnit\"\" akcii. V Česku se štěpily akcie např. Českých radiokomunikací.\"