Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

Cable

Obchodnický žargon související se směnným kursem sterling/US dolar. Tento název pochází z poloviny 19. století, kdy byl kurs původně přenášen prostřednictvím transantlantického kabelu.

Call opce emitenta u dluhopisu

Umožňuje emitentovi dluhopisu jeho předčasné splacení v případě, že je to pro emitenta výhodné.

Call option

Smlouva, která poskytuje nákupčímu opce právo (ne závazek) převzít základní cenný papír za určenou cenu během stanovené doby.

Candlestick Chart

Graf, ve kterém je vyznačeno obchodní rozpětí daného dne včetně otevírací a zavírací ceny. Pokud je otevírací cena vyšší než cena zavírací, bude obdélník mezi otevírací a zavírací cenou zabarvený. Pokud je zavírací cena vyšší než cena otevírací, bude tato oblast grafu prázdná.

Capital loss

Snížení hodnoty investice nebo aktiva. Opakem je capital gain - zvýšení hodnoty investice.

Capital market

Trh, na kterém se obchodují dluhopisy nebo kmenové akcie

Capital stock

Počet akcií, které byly firemní výsadní listinou schváleny k vydání do oběhu. Počet zahrnuje jak kmenové, tak přednostní akcie.

Capitalization

Celková hodnota firemních dluhů, akcií a zadržených příjmů. Jinými slovy také investovaný kapitál.

Cash Letter Systém

Forma bleskového zálohového připsání protihodnoty bankovních i soukromých šeků splatných v zahraničí na základě \"\"smlouvy o proplácení šeků způsobem Cash Letter Systém\"\"\"

Cash management account (CMA)

Úročící účet obsluhovaný bankou nebo makléřskou firmou.

Cash settlement

Úhrada smlouvy o termínovaném obchodě v hotovosti a bez fyzického dodání. Většina komoditních smluv končí peněžním vyrovnáním. Fyzické dodávky zboží jsou spíše výjimkou.

CDO (collateralized debt obligation)

Cenné papíry založené na úvěrech západoevropských a amerických společností.

Celkový výnos (výkonnost) fondu

Výpočet zahrnující změnu hodnoty podílu. Započítává i hodnotu vyplacených kapitálových zisků a dividend, předpokládající jejich reinvestování.

Cenný papír

Veřejně vydaná listina, se kterou je spojeno určité právo oprávněného majitele. Listina, která je cenným papírem, může být nahrazena zápisem ve stanovené evidenci. Cenným papírem jsou: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupony, kupony, cestovní šeky a skladištní listy. Zákon dále uvádí, že cennými papíry jsou i jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními zákony. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad a dvě podoby: zaknihované a listinné.

Centrální banka

Finanční instituce pověřená vládou k regulací peněžního oběhu v zemi. Vydává peníze, stanovuje úvěrové podmínky a reguluje činnost komerčních bank. V ČR jde o Českou národní banku.

Certificate of stock

Dokument vyjadřující právní vlastnictví specifického množství akcií ve společnosti.

Cese

Převod leasingové smlouvy na druhou osobu.

Cílová částka (stavebního spoření)

Cílovou částku si stavební spořitel volí sám podle své potřeby. Je to souhrn vkladů, státní podpory a úroků z nich a možného stavebního úvěru.

Clearing

Zúčtování pohledávek a závazků bezhotovostní platbou umožňující okamžitý převod peněz mezi plátcem a příjemcem.

Clearing house

Organizace zodpovědná za slučování nákupních a prodejních transakcí na finanční burze.

Clearingové centrum

Instituce, prostřednictvím které se vypořádávají všechny burzovní obchody.

CLN

Totéž co úvěrový dluhopis

Closed out

Zlikvidování pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost navýšení marže nebo uzavřel krátkou pozici.

Closed trades

Pozice, které byly zrušeny nebo vyrovnány.

Closing bell

Ukončení pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost maržového ujednání, popř. neuzavřel včas short pozici.

Closing tick

Počet akcií, které zakončily obchodní seanci na ceně, která byla vyšší, než poslední předchozí cena mínus počet akcií, které zakončily obchodní seanci na downticku (cena, která byla nižší, než poslední předchozí cena).

Cold calling

Ve světě zavedený název pro nevyžádané telefonické hovory, jejichž prostřednictvím je nabízen prodej nebo nákup cenných papírů, deviz, derivátů, komodit atd.

Collar (collar)

Současná koupě podkladového aktiva, put opce out of the money a zároveň vypsání call opce také out of the money. Výsledkem je v případě akcií covered call s pojištěním proti propadu akcie. Pokud tedy před expirací cena akcie silně vzroste, o akcie přijdete na strike call opce. Pokud naopak akcie silně klesne, jste chráněni put opcí. U collaru tak máme omezené riziko i zisk.

Collateral

Slouží k zajištění úvěru nebo jako garance budoucího obchodu.

Commission

Transakční poplatek účtovaný brokerem.

Confirmation

Potvrzení provedené transakce.

Confirmation trend

Založeno na Dow teorii - Potvrzení, že trh je v určitém trendu pouze tehdy, když jsou oba 2 hlavní akciové indexy ve stejném trendu nebo kritickém bodu. Založeno na Dow teorii.

Congestion

Termín technické analýzy pro několik obchodních seancí v řadě, ve kterých se cena pohybovala pouze minimálně nebo vůbec.

Congestion area

Série obchodních dnů nebo týdnů, ve kterých není viditelný zřetelný růst ceny.

Consolidation

Pohyb ceny v úzkém obchodním rozpětí mezi nízkými a vysokými cenami.

Contagion (Nákaza)

\"Tendence ekonomických krizí rozšířit se z jednoho trhu na druhý. V roce 1997 zapříčinila politická nestabilita v Indonésii velkou volatilitu její domácí měny rupie. Tato nákaza se od této doby rozšířila do ostatních rozvíjejících se asijských měn, a pak do Latinské Ameriky, a dnes ji známe pod pojmem \"\"Asijská krize\"\".\"

Continuation chart

Technický graf komoditních kontraktů, kde jsou navzájem spojeny nové a vypršené kontrakty. Celý proces se dělá z toho důvodu, aby na grafech nevznikaly nechtěné cenové mezery, kdy starý kontrakt vyprší na jedné ceně a nový kontrakt se začne obchodovat na zcela jiné ceně.

Contra broker

Makléř na nákupní straně prodejní objednávky nebo na prodejní straně nákupního příkazu.

Contract

Standardní jednotka transakce.

Contract broker

Člen burzy, který uskutečňuje transakce pro jiné členy burzy.

Contract size

Počet základních cenných papírů, které držitel opce může koupit nebo prodat. Např. pro ekvitní opce je smluvní velikost kontraktu 100 akcií.

Contrarian

Investor, který investuje opačně než většina účastníků trhu.

Contribution margin

Jeden z důležitých ukazatelů při tzv. náklady/objem/zisk analýze. Vypočítává se jako rozdíl celkových příjmů z produktu nebo služby a celkových variabilních nákladů, zpravidla se udává v procentech (jako podíl na celkových příjmech). Contribution margin pomáhá při rozhodování ohledně oceňování produktu, doplnění produktu nebo jeho nahrazení v produktové řadě, při stanovování struktury prodejních poplatků apod.

Convergence

Ceny termínovaných obchodů a ceny za hotové se setkávají při vypršení smluv.

Correction

Obrat nebo-li korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejčastěji používá pro vyjádření poklesu cen po období jejich předešlého růstu. Korekce je často považovaná za velmi prospěšné stádium trhu, kdy ceny často neúměrně vzrostou a poté se vrátí do více reálných úrovní.

Corrective wave

Vlna nebo cyklus vln pohybující se proti současnému směru trendu.

Correlation

Vztah mezi dvěmi proměnnými.

Countermove

Cenový pás představující opačný pohyb ke směru předchozího období.

Cover

Zpětné nakupování nebo prodávání před časem prodaných nebo koupených smluv.

Cover buy

Uzavírání short obchodů.

Covered write

Prodání opční smlouvy např. na akcie. Příjmem (premium) obdrženým za prodej opcí prodejce zvýší návratnost držených akcií a ještě si své akcie ochrání výší prémia proti poklesu jejich hodnoty.

Credit risk management

Předpovědi bankrotů firem.

Cup and handle

Formace na technickém grafu ve tvaru písmene \"U\", která se utvoří mezi 7 a 65 týdny. Jakmile cena akcie dosáhne druhý vrchol \"U\" formace, techničtí analytici věří, že cena spadne.

Currency

Jakákoli forma peněz emitovaná vládou nebo centrální bankou a využívaná jako zákonné platidlo a podklad pro obchodování.

Currency Risk (Měnové riziko)

Pravděpodobnost nepříznivé změny směnných kursů.

Current yield

Roční míra výnosnosti investice udávaná v procentech.

Curve-fitting

Vyvinutí složitých pravidel, které obchodník využije k vylepšení svého systému.

Custodian

Banka nebo jiný obchodník s cennými papíry, která na základě pokynů klienta (investiční společnosti) a s vědomím depozitáře spravuje zahraniční cenné papíry a zahraniční opční a termínované obchody, patřící do majetku klienta (fondu). Na základě smlouvy jsou založeny účty pro cenné papíry, které mají být spravovány. Custodian zpravidla svým jménem a na účet klienta zajišťuje nákup, prodej a jiné transakce s cennými papíry, včetně jejich evidence a úschovy listinných cenných papírů. Inkasuje výnosy z cenných papírů a provádí platby spojené s transakcemi s cennými papíry.

Cycle

Změna, kdy se bod pozorování vrací zpět k jeho začátku. Trhy se pohybují cyklech, které se dají předpovídat. Mnoho teorií technické analýzy je založeno na odhadování budoucích cyklů. Nejznámějšími metodami jsou Elliot a Gann teorie.

Czech Association of Investment Professionals (CAIP)

CAIP je 113. afilací Association for Investment Management and Research (AIMR) se sídlem v USA. V ČR byla založena v květnu 2002 a působí jako neziskové občanské sdružení. Cíle CAIP jsou postaveny na principech stanovených AIMR a zahrnují především prezentaci etického kodexu a standardů profesionálního chování, organizování odborných akcí a ekonomických seminářů, poskytování informací o programu CFA a podporu uchazečům o získání označení CFA v ČR.

Černý pátek

Pád kursů většiny akcií na newyorské burze koncem října 1929. Skončily iluze o nekončícím růstu a začala hospodářská krize, která postihla nejen USA, ale i Evropu. O peníze nepřišli pouze bohatí kapitáni průmyslu. Silný dopad pocítily i americké domácnosti, které nezřídka přišly o všechny úspory.

Čistá cena (clean price, flat price, net price )

Cena dluhového cenného papíru nezahrnující naběhlý úrok. Opakem je špinavá cena.

Čisté obchodní jmění

Rozdíl mezi všemi aktivy společnosti a jejími závazky. Čisté obchodní jmění je proměnlivá veličina a je nutné ji odlišovat od základního jmění společnosti.

Čisté obchodní jmění na jeden podíl (Net Asset Vaue Per Share - NAV)

Tržní hodnota čisté hodnoty aktiv fondu vydělená počtem vydaných podílů.

Člen burzy

Právnická osoba oprávněná obchodovat na burze. O přijetí za člena burzy rozhoduje burzovní komora na základě doporučení burzovního výboru pro členské otázky.

Chaikin A/D Oscillator

Technický indikátor, který srovnává denní akumulaci a distribuci cenných papírů. Čím blíže je v daném dnu zavírací cena akcie své nejvyšší ceně, tím více byla akcie akumulována. A naopak - čím blíže je v daném dnu zavírací cena akcie své nejnižší ceně, tím více byla akcie distribuována. Další důležitou hodnotou, kterou použitím tohoto indikátoru obdržíme, je porovnání objemu obchodů. Z akumulace, distribuce a objemu obchodů může obchodník určit nejpravděpodobnější pohyb ceny akcie v budoucnu.

Channel

Cenový kanál obsahující pohyb cen v celém sledovaném období. Kanály mohou být jak rovnoběžné tak zakřivené. Rovnoběžné se nazývají trend channels a zakřivené využívají matematických indikátorů, zobrazovaných na grafech (nejznámějšími jsou tzv.Bollinger band)

Charting

Technicko analytické kreslení, pomocí kterého kreslíme grafy pohybu cen a objemu obchodů. Jednoduše, charting je ve skutečnosti obecný název pro technickou analýzu.

Chartist

Odborník, který využívá diagramy a grafy a s jejich pomocí vysvětluje historická data. Na základě těchto historických dat pak hledá trendy a předpovídá budoucí pohyby. Souvisí též s Technical Trader.

Chasing the market

Ne zrovna chytrá metoda sledování trhu s kupováním cenných papírů po jejich vzrůstu nebo krátké prodávání po propadu.