Vítejte v byznysu, kde uspět může každý.
Menu
Zavřít

Slovník pojmů

Vzhledem k velkému množství termínů ve slovníku je obsah rozdělen podle počátečních písmen pojmů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní

Nalezené termíny

p.a.

\"Zkratka pro \"\"per annum\"\" znamená ročně. V procentech vyjádřená úroková sazba p.a. znamená výši úroku v procentech z nominální částky ročně.\"

P/E ratio (poměr P/E)

Poměr mezi tržní cenou akcie (price) a ziskem na akcii (earnings per share, též EPS). Tento poměrový ukazatel představuje důležitou informaci pro investory např. při srovnávání různých akcií z téhož odvětví. Firmy z progresivnějších oborů vykazují ve srovnání s tradičními společnostmi vyšší ukazatel P/E ratio. Akcie s vysokým P/E ratio jsou považovány za rizikovější.

Pákový mechanismus (leverage, gearing)

a) Situace, kdy malá počáteční investice (pokud vůbec existuje) otevírá prostor pro značné procentní zisky a také prostor pro velké procentní ztráty. příkladem jsou Maržové obchody a Deriváty b) Míra zadluženosti společnosti měřená poměrem dluhu a vlastního kapitálu.

Paper trade

Zkoušet obchodovat na nečisto, bez použití peněz. Tato technika může být využita k ověření obchodní metody před investicí skutečných peněz.

Par hodnota (par, par value)

Čistá hodnota dluhového cenného papíru ve výši 100% Jmenovité hodnoty. Pokud je čistá hodnota dluhového cenného papíru nižší než 100% Jmenovité hodnoty jedná se o dluhový cenný papír s Diskontem. Pokud je čistá hodnota dluhového cenného papíru vyšší než 100% Jmenovité hodnoty jedná se o dluhový cenný papír s Prémií.

Partizipationsschein

viz. indexový certifikát

Patron Nového trhu BCPP

Je obchodník s cennými papíry, člen BCPP, který uvádí novou emisi na Nový trh BCPP. Pro emitenta zajišťuje primární upsání emise na kapitálovém trhu, poradenskou službu a marketingovou podporu, kotuje emisi a tím zvyšuje její likviditu.

Pay-out ratio

Poslední vyplacená roční dividenda vydělena EPS (earning per share). Informuje o tom, jaká část čistého zisku byla použita na výplatu dividend. Společnost s vysokým pay-out ratio je vhodná pro konzervativní investory, kteří mají zájem na pravidelném příjmu z vlastněných akcií. Na druhé straně výplata velké části čistého zisku limituje finanční růst firmy. U většiny společností by suma vyplacených dividend neměla převýšit dvě třetiny zisku. Závisí to však na segmentu, v němž firma podniká. Například u trustů investujících do nemovitostí dochází k výplatě celého zisku z důvodu daňových úlev.

Peer perform

Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh.

Peněžní trh

Peněžní trh je podmnožinou finančního trhu a je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti kratší než jeden rok (krátkodobé dluhopisy, depozitní certifikáty, směnky, bankovní poukázky apod.).

Pennants

Krátká souvislá výseč (složená ze dvou sbíhajících se čar) znázorněna na technickém grafu.

Penny stocks

Akcie za nízké ceny, často ve spekulativních společnostech. Velmi rizikové, nicméně velmi výnosné na obchodování.

Penzijní fond

Jeho funkce je podobná pojišťovací společnosti: inkasují od pojištěnců pojišťovací splátky, investují je a pojištěncům vyplácejí pravidelné měsíční splátky - životní renty. Suma životní renty se i při stejných splátkách každým rokem zvyšuje a je větší než suma ročního úroku ze splacené částky, neboť kapitál zůstává ve vlastnictví toho, kdo bude poskytovat rentu.

Penzijní připojištění

Finanční produkt, jehož prostřednictvím klient pravidelně ukládá určitou částku na svůj individuální účet u penzijního fondu, na který v závislosti na výši úložky získává také státní příspěvek. Z naspořených prostředků navýšených o podíl na výnosech fondu je klientovi po čase vyplácena penze.

Perform (market perform)

Při vydání tohoto stanoviska makléřská společnost očekává, že kurz titulu, ke kterému bylo doporučení vydáno, se bude vyvíjet podobně jako celý akciový trh. Z časového hlediska se rozlišuje doporučení : long-term (doporučení pro dlouhodobý horizont), intermediate nebo medium-term (doporučení pro střednědobý horizont), short-term nebo near-term (doporučení pro krátkodobý horizont). viz. outperform (market outperform), underperform (market underperform).

Performace index

Je index, který nezohledňuje pouze kurzovní vývoj společností vybraných do indexu, nýbrž do jeho hodnoty jsou započteny (díky reinvestici) i vyplacené dividendy, které tyto společnosti vyplatí. Znamená to, že index každý rok zvyšuje svoji hodnotu o vyplacené dividendy.

Pevné termínové obchody

Obchody se zbožím, devizami a cennými papíry, při kterých nedochází k dodávce resp. převzetí a úhradě za získanou hodnotu v den uzavření obchodní smlouvy, nýbrž v pozdějším termínu za cenu stanovenou v příslušné smlouvě. Jde tedy o smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím (smlouva o smlouvě budoucí), kde se obě strany zavážou v budoucnu plnit své závazky podle předem sjednaných podmínek. Jedná se o forwardové kontrakty, kontrakty futures a swapové kontrakty.

Pips (Points)

Základní velikost pohybu na Forexovém trhu, podobně jako ve futures tick.

PK 30

Index RM-Systému: ukazatel vývoje akcií v RM-Systému, který je složen z 30 zpravidla nejkvalitnějších akcií.

Plunge

Náhlý, dramatický pokles cenného papíru nebo celého trhu.

Plus tick rule

KOMISE PRO BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ v USA vyžaduje pro každý short obchod s akciemi splnění pravidla prodeje pouze na vzestupné ceně (up tick). Účel tohoto pravidla je předejít nekontrolovanému propadu cen.

Podfond

Lucemburské investiční společnosti typu SICAV se typicky dělí na několik tzv. subfondů (podfondů), které se však v praxi chovají jako jednotlivé fondy, které mají vlastní investiční strategii a vlastní ISIN. Subfondy z jedné rodiny mívají společnou základní část prospektu emitenta, avšak v praxi se mohou chovat značně nezávisle.

Podílník

Majitel podílových listů.

Podílový fond (PF)

Shromažďuje peněžní prostředky investorů. Za tyto peníze investoři získávají podílové listy (PL) podílových fondů, které vyjadřují jejich majetkový podíl na celém portfoliu. Podílový fond je složkou investiční společnosti, není právnickou osobou. Existují dva druhy podílových fondů: uzavřené a otevřené.

Podílový list (PL)

Je druhem cenného papíru, který vydávají pouze investiční společnosti za účelem shromažďování peněžních prostředků na nakoupení cenných papírů a tím vytvoření podílového fondu. S PL je spojen podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu.

Podkladová měna (Base Currency)

Všeobecně je podkladovou měnou ta měna, ve které investor nebo eminent vede své účetní knihy. Na FX trzích je běžně brán za podkladovou měnu pro kotace americký dolar, což znamená, že kotace jsou vyjádřeny v jednotce $1 dolaru za ostatní měny kotované s ním v páru. Nejdůležitějšími výjimkami z tohoto pravidla jsou britská libra, euro a australský dolar.

Podkladové aktivum

Je předmětem termínovaného kontraktu. Může se jednat o akcie, dluhopisy, cizí měny, indexy atd.

Pohledávky druhé třídy

Daně, poplatky, cla a příspěvky na sociální zabezpečení (pojištění), pokud vznikly v období tří let před prohlášením konkursu či v jeho průběhu. Uspokojují se v druhém pořadí po uspokojení pohledávek první třídy.

Pohledávky první třídy

Nároky úpadcových pracovníků z pracovního poměru za poslední tři roky před prohlášením konkursu a pohledávky na výživné ze zákona. Uspokojují se v prvním pořadí poté, co dojde k úplnému uspokojení pohledávek za podstatou a pohledávek z pracovních nároků.

Pohledávky třetí třídy

Ostatní pohledávky. Uspokojují se poté, co byly uspokojeny pohledávky první a druhé třídy, a to poměrně, bez ohledu na dobu, důvod či způsob jejich vzniku, atd.

Pohledávky vyloučené z uspokojení

Pohledávky, k nimž se v rámci konkursu nepřihlíží. Trvají i nadále, avšak uspokojeny mohou být až po skončení konkursu (např. úroky, které vznikly před prohlášením konkursu, jestliže přirostly v době od prohlášení konkursu).

Pohledávky za podstatou

Pohledávky, které vznikly až po prohlášení konkursu. Jsou to nároky na úhradu nákladů spojených s udržováním a správou konkursní podstaty (zejména nároky na úhradu odměny a výdajů správce konkursní podstaty, daně a poplatky, jejichž splatnost nastala v průběhu konkursního řízení, výlohy spojené s pojištěním podstaty, atd.). Tyto pohledávky spolu s pracovními nároky se uspokojí přednostně pře pohledávkami prvé až třetí třídy.

Point and figure chart

Druh technického grafu, který nepoužívá k zobrazování cen časové období. Vzrůstající ceny se označují symboly X a klesající ceny pak symboly O. Každá zaznamenaná cena se nazývá box.

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, eventuelně z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

Pojistné období

Časové období, na které se sjednává pojištění. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pokladniční poukázky

Krátkodobé dluhopisy vydávané státem nebo institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz.

Political Risk

Vystavení se vlivu změn ve vládní politice, která bude mít nepříznivý efekt na investorovu pozici.

Poměrový ukazatel nákladů (Expense Ratio)

Ukazatel, který poskytuje investorovi pohled na efektivnost fondu ve věci nákladů. Je stanovený jako podíl celkových nákladů k čistým aktivům, přičemž se bere průměrná měsíční hodnota čistých aktiv.

Poplatek za správu (obhospodařovatelský poplatek)

Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku. Zákon dovoluje poplatek maximálně 2 % z hodnoty majetku fondu ročně.

Popření

Procesní úkon uskutečněný vůči soudu, jímž je popírána pravost pohledávky, její výše a pořadí. Tento úkon mohou učinit pouze konkursní věřitelé a správce konkursní podstaty.

Portfolio cenných papírů

Soubor různých typů cenných papírů, které dovolují podle předem daného poměru dosáhnout stanoveného výnosu při určitém rozložení rizika.

Portfolio tracking

Monitorování skupiny akcií, za účelům dokonalého sledování vývoje cen. Tato strategie obvykle vyžaduje použití softwaru, popř. internetu.

Portfoliové investice

Strategie založená na rozptýlení rizika mezi různé typy cenných papírů. Vlastnictví takové části akcií, které neumožňuje podíl na řízení společnosti.

Position

Pozice

Position traders

Obchodníci, kteří drží pozice na několik dní nebo měsíců, se záměrem ukončit pozici s kapitálovým ziskem.

Potvrzení vyrovnání

Usnesení soudu, jímž je potvrzeno vyrovnání, které soud vydá za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek. Je vykonatelné nabytím právní moci.

Praní špinavých peněz (money launderign)

Transakce, které směřují k legalizaci příjmů z nezákonných činností. Zpravidla jde o hotovostní peníze, které pocházejí z nelegálních obchodů například se zbraněmi, drogami, bílým masem, sázkových a dostihových kanceláří a dalších forem obchodů organizovaného zločinu včetně terorismu. Smyslem praní špinavých peněz je získání legitimity pro tyto peníze, tedy přeměna hotovosti na aktiva se zdánlivě legitimním původem.

Prázdný prodej

viz. prodej na krátko

Preferred stock

Základní cenný papír, jehož držitelům jsou vyplaceny divedendy před vyplacením dividend běžným majitelům akcií. Stejně jako v případě kmenových akcií i přednostní akcie reprezentují částečné vlastnictví ve společnosti, ačkoli preferovaní akcioví podílníci nemají výhodu hlasovacích práv, jako běžní akcionáři. Hlavní výhodou vlastnictví přednostních akcií je to, že investor má větší nárok na majetek společnosti, než běžní akcionáři. Preferovaní podílníci obdrží dividendy vždy před běžnými akcionáři a v případě, že společnost zbankrotuje, preferovaní podílníci jsou vyplaceni před běžnými akcionáři.

Premium

Na měnových trzích popisuje částku o kterou cena forward nebo futures přesahuje cenu na spotovém trhu.

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates)

Je ukazatel úrovně sazeb, který vyhlašuje Česká národní banka na základě úrokových sazeb deseti referenčních bank, za něž jsou ochotny si půjčovat volné peněžní prostředky na předem určenou dobu (se splatností od jednoho dne až do jednoho roku). PRIBOR je měřítkem ceny krátkodobých úvěrů.

Price gap

Významný cenový pohyb mezi dvěmi obchodními seancemi, jež na grafu vytvoří pomyslnou mezeru, ve které nikdy nedošlo k žádnému obchodu. V této mezeře je vysoká cena předchozího dne podstatně níže, než nejnižší cena současného dne.

Price to book ratio

Kapitalizace dané akcie dělená její účetní hodnotou. Hodnota je stejná jak při výpočtu na základě jedné akcie, tak na základě celé společnosti. Price to book ratio porovnává tržní hodnotu společnosti proti hodnotě, kterou společnost udává ve svých finančních výkazech.

Price to cash flow ratio

Celková kapitalizace akcie vydělená jejím cash flow za poslední fiskální rok.

Price to sales ratio

Celková kapitalizace společnosti vydělená jejími prodeji za posledních 12 měsíců. Pokud pro kalkulaci použijeme hodnotu jedné akcie, výsledná hodnota bude stejná, jako když použijeme hodnotu celé společnosti. Koeficient Price to sales se používá většinou k analýze neprofitujících společností, protože většina z nich nemůže uvést více používaný koeficient ceny/výdělků (angl.Price/Earnings ratio).

Price Transparency

Popisuje kotace ke kterým má každý účastník trhu stejný přístup.

Price-earnings ratio

Nejběžnější fundamentální hodnota porovnávající cenu a výdělek na akcii. P/E ratio se rovná akciové tržní hodnotě vydělené výdělky po zdanění za uplynulých 12 měsíců. Čím vyšší PE ratio, tím více jsou účastníci trhu ochotni zaplatit za každý dolar výdělku.

Price-weighted index

Akciový index, ve kterém má cenový pohyb každé akcie vliv na hodnotu indexu.

Primární trh

Místo, kde se uskutečňuje prvotní prodej cenného papíru.

Primary distribution

Prvotní prodej firemních cenných papírů. V tomto případě výnosy z prodeje náleží přímo společnosti. Opakem je sekundární distribuce, kdy existující akcionář nabízí k prodeji akcie příslušné společnosti a také přijímá zisky z prodeje.

Primary listing

Hlavní burza, na které je daná akcie evidovaná. Akcie se může obchodovat také na dalších burzách, ale vždy bude mít jednu jedinou hlavní burzu, také zvaná „hlavní burza“.

Primary offering

Originální prodej firemních cenných papírů, ve kterém jsou příjmy z prodeje obdrženy přímo příslušnou společností.

Prioritní akcie

Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Souhrn jmenovitých hodnot všech prioritních akcií u dané společnosti nesmí překročit polovinu základního jmění společnosti. Zákon připouští možnost kompenzovat prioritu Těchto akcií tím, že s nimi není spojeno hlasovací právo. Toto hlasovací právo však ožívá, pokud není prioritní dividenda vyplácena. Z prioritních akcií může též vyplývat možnost vyloučení nebo omezení jejich vlastníků na přednostním upisování nově vydaných akcií.

Prioritní obligace

Zakládají majiteli přednostní právo na upsání akcií, pokud ve stanovené době společnost zvýší své základní jmění a emituje nové akcie. Majitelé prioritních dluhopisů mají v tomto případě zpravidla přednost při úpisu nově emitovaných akcií před akcionáři společnosti a vždy před třetími osobami. Pokud však ve stanovené lhůtě ke zvýšení základního jmění nedojde, majitel obligace má pak pouze právo na vrácení zapůjčené částky včetně stanovených úroků.

Private company

Společnost, jejíž akcie se neobchodují na otevřeném trhu. Opakem je public company.

Privatization

Odkoupení všech firemních akcií zaměstnanci nebo soukromým investorem. Následkem toho se pak s akciemi zprivatizované společnosti přestane veřejně obchodovat. Společnosti se privatizují z mnoha důvodů, ovšem jedním z nejčastějších je vyhnout se velkým výdajům a striktním předpisům asociovaných s akciemi, které se volně obchodují na burze.

Prodej na krátko (short selling)

Hlavní filosofií prodeje na krátko je, že spekulant prodává cenné papíry, které ještě nevlastní. Cenné papíry jsou mu zapůjčeny a musí je vrátit. K zisku dochází v případě poklesu ceny: např. prodám jednu akcii za 100 (inkasuji 100, ale jednu akcii dlužím), později zpětně nakoupím za 80 (vrátím akcii a bylých 20 představuje zisk). Nevýhodou této operace je, že ztráty mhou být nekonečné (cena může neustále růst), ale zisk je omezený (dno je na nule). Prodej nakrátko patří mezi oblíbenou techniku „medvědů“.

Prodejní cena (podílového listu)

Je cena za kterou investiční společnost vydává podílové listy na základě postupu, schváleného Komisí pro cenné papíry, popř. uvedeného ve statutu fondu. Obecně se prodejní cenou rozumí aktuální hodnota podílového listu, stanovená společností ke dni vydání.

Prodejní poplatek (vstupní)

Poplatek účtovaný investiční společností při prodeji podílových listů investorovi.

Profit and loss statement

Oficiální čtvrtletní nebo výroční finanční dokument publikovaný veřejnou obchodní společností, vykazující příjmy, výlohy a čistý zisk. Také nazývaný jako earnings report.

Profit taking

Metoda k uzavírání ziskových obchodů.

Progresivní splácení (hypotéky)

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu.

Prolongace

Prodloužení

Proprietary trading

Transakce provedená společností, která se zabývá obchodováním s cennými papíry. Tato transakce má vliv na firemní účet, ale ne na účty jejich klientů.

Prospectus

Legální dokument nabízející ke koupi příslušné cenné papíry. Tento dokument je vyžadovaný zákonem o cenných papírech 1933 a musí obsahovat předmět nabídky, včetně podmínek, vydavatele, cíle (platné pro fondy) nebo plánované použití peněz (platné pro cenné papíry), historické účetní výkazy, a další informace, které mohou zájemcům pomoci v rozhodování, zda je pro ně investice právě do těchto cenných papírů nebo fondu vhodná.

Prospekt emitenta

Má obvykle více než 100 stran a detailně popisuje finanční a obchodní situaci podniku, který vydává nové akcie (emitent). Dále podrobně popisuje detaily týkající se samotného prodeje akcií (množství, cena, způsob prodeje a časový harmonogram). Představuje hlavní zdroj informací pro potenciální investory.

Průběžné zprávy

Zprávy o momentálním stavu zpeněžování podstaty, kterou podává správce soudu tehdy, považuje-li to za potřebné, jinak vždy, kdy si je soud vyžádá.

Předběžný správce

Institut předběžného správce nově zavedla novela o konkurzu a vyrovnání, která vstoupila v platnost 1.5.2000. Má zabránit tomu, aby soud zbytečně neprohlásil konkurz na společnost, která by zatím ztratila zakázky a prestiž u obchodních partnerů. Soud předběžného správce ustanoví, má-li podezření, že dlužník je v úpadku. Jeho úkolem je zamezit vedení společnosti manipulovat s účetnictvím, zabránit odlivu majetku a ochránit tak věřitele a zaměstnance podniku. Pokud by společnost vstoupila do úpadku, měl by být konkurzním správcem ustanoven předběžný správce.

Přednostní pohledávky ve vyrovnání

Pohledávky, kterým zákon garantuje přednostní uspokojení před ostatními pohledávkami (např. pohledávky týkající se nákladů řízení)

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Určuje pořadí při přidělování cílové částky u stavebního spoření. Jde o bodové ohodnocení způsobu spoření jednotlivých účastníků. Dosažení určité výše parametru je jednou z podmínek pro přidělení cílové částky.

Přezkumné jednání

Jednání nařízené soudem, jehož předmětem je přezkoumání pohledávek přihlášených věřiteli ve stanovené lhůtě, ke kterému se povinně musí dostavit úpadce a správce konkursní podstaty. Při tomto jednání mohou jak úpadce, tak i konkursní věřitelé popírat pravost, výši i pořadí všech přihlášených pohledávek.

Přidělení cílové částky ze stavebního spoření

Je to příprava peněžních prostředků k uvolnění z fondu stavebního spoření. Tyto prostředky představují uspořenou částku, státní podporu a úvěr ze stavebního spoření, pokud byly pro jejich převod splněny podmínky stanovené spořitelnou.

Přihláška pohledávky

Procesní úkon, jímž konkursní věřitel přihlašuje svoji pohledávku u konkursního soudu. Tato přihláška musí být podána ve dvojím vyhotovením ve lhůtě 30 dní od prohlášení konkursu. Zmeškání této lhůty nemá za následek zánik práva, má však nepříznivé procesní důsledky.

Přistupitel k závazku

Není-li bonita dlužníka, eventuálně spoludlužníka dostatečná, může se případ řešit pomocí přistupitele k závazku. Je to osoba, která se stává dlužníkem vedle původního dlužníka podepsáním Dohody o přistoupení k závazku. Za závazek ručí s dlužníkem společně a nerozdílně.

PSA (Public Securities Association)

Instituce, která publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.

Public book

Záznam člena burzy o limitních objednávkách, které se ještě neuskutečnily, protože buď byla cena nabídky příliš vysoká nebo cena poptávky byla příliš nízká.

Public copany

Společnost, která prostřednictvím veřejné nabídky vydala cenné papíry, které se nyní obchodují na otevřeném trhu.

Public float

Část firemních akcií, které jsou v oběhu a zároveň jsou v držení veřejných investorů a ne v rukou managementu společnosti, ředitelů nebo investorů kontrolujících většinu akcií.

Public ownership

Vládní vlastnictví příslušné společnosti.

Publicly traded company

Společnost, která vydala cenné papíry a s těmi se nyní obchoduje na otevřeném trhu

Put opce

V případě nákupu put opce získá její držitel právo (ne povinnost) prodat cenné papíry za specifikovanou cenu v průběhu určitého časového období. Jde o spekulaci na pokles, tj. k zisku dochází v případě propadu ceny cenného papíru

Put option

Smlouva, která poskytuje nákupčímu opce právo, ale ne závazek, prodat základní cenný papír za určenou cenu během stanovené doby. Prodejce se naopak zavazuje tento cenný papír koupit za stanovenou cenu a tím se vystavuje neúměrnému riziku při náhlých korekcích.

PX-50

Oficiální index pražské burzy, který obsahuje 50 nejvýznamnějších akciových titulů vážených podle kapitalizace.

Pyramid

Účinná metoda navyšování pozic v jednotlivých obchodech.

Pyramiding

Využívání zisků vydělaných na otevřených pozicích k nákupu dalších cenných papírů.